Uitspraak: Ondanks gedeeltelijk gegronde klacht geen maatregel voor notaris

Vader was in gemeenschap van goederen getrouwd met moeder. Uit het huwelijk tussen vader en moeder zijn vier kinderen geboren: A, B, C en klager. Moeder heeft bij testament, verleden ten overstaan van de notaris, over haar nalatenschap beschikt. In het testament is klager tot zijn legitieme onterfd en de notaris is tot executeur benoemd. Op 21 juli 2013 is C overleden, ruim een jaar later is moeder overleden.

Tussen klager enerzijds en de andere erfgenamen en de notaris anderzijds is een gerechtelijke procedure gevoerd over, samengevat, de verdeling van de nalatenschappen van vader en moeder. Deze procedure heeft geleid tot een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst werd afgesproken dat:

 • een woning werd toebedeeld aan klager tegen betaling van € 925.000;
 • de in de nalatenschap aanwezige fotoboeken onderling werden verdeeld;
 • de sieraden uit de nalatenschappen in onderling overleg werden verdeeld;
 • de notaris na het overlijden van moeder een bedrag van € 27.625,30 had voldaan aan (de erfgenamen van) C.

Op 22 juni 2018 heeft de notaris klager per e-mail de bescheiden met betrekking tot de gemaakte kosten van C toegestuurd.

Voorafgaand aan het passeren van de akte van verdeling van de woning hebben de notaris en klager meerdere malen contact gehad. In een e-mail van 27 juni 2018 aan klager schreef de notaris onder meer: “Ik ben wel een beetje klaar met uw insteek/optreden in dit dossier. Deze “bewegingen” kosten ook allemaal weer tijd en geld. Het eerder beschreven bedrag van € 2.500 verhoog ik nu met € 500,00, ik zie vooralsnog geheel niet in waarom de andere erven in de kosten van vandaag zouden moeten bijdragen.”

Naast het verschuldigde bedrag voor de woning heeft klager voorafgaand aan de aktepassering tweemaal een bedrag van € 2.500 en een bedrag van € 500 aan de notaris voldaan.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij de vaststellingsovereenkomst onvoldoende voortvarend en niet juist heeft nageleefd wat betreft:

 • de onderbouwing van de kosten van C;
 • de verdeling van de fotoboeken en sieraden;
 • de akte van verdeling van de woning.

De beoordeling

Onderbouwing kosten CKlager verwijt de notaris dat hij de toegezegde onderbouwing van de kosten van C pas na twee maanden, in plaats van de afgesproken termijn van een maand, heeft aangeleverd. De kamer overweegt dat het enkele feit dat de notaris de afgesproken termijn voor de onderbouwing van de kosten met enkele weken heeft overschreden niet van zodanige aard is dat dit een tuchtrechtelijk verwijt oplevert. Niet gesteld en gebleken is dat klager hierdoor in zijn belangen is geschaad. Ook stelt klager dat de notaris niet het juiste bedrag heeft aangetoond. De kamer overweegt dat op basis van de stukken de kamer niet kan beoordelen of de aangevoerde kosten gerechtvaardigd zijn. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Verdeling fotoboeken en sieraden Verder verwijt klager de notaris dat hij de verdeling van de fotoboeken en sieraden ten onrechte naar zich toe heeft getrokken en vervolgens onnodig lang heeft gerekt. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. De notaris heeft aangevoerd dat hij de verdeling van de fotoboeken en sieraden alsnog ter hand heeft genomen, omdat de erfgenamen er na meerdere pogingen niet uitkwamen. Naar het oordeel van de kamer heeft de notaris hierdoor niet klachtwaardig gehandeld, omdat het tot zijn taak behoorde de nalatenschap van moeder af te wikkelen. Dat de notaris de afwikkeling van de nalatenschap onnodig lang heeft gerekt, heeft klager niet verder onderbouwd en is ook niet gebleken.

Akte van verdeling Klager stelt dat hij volgens de vaststellingsovereenkomst de woning toegedeeld zou krijgen voor een bedrag van € 751.562,50. De notaris heeft in strijd met de vaststellingsovereenkomst dit bedrag daags voor de aktepassering verhoogd met bedragen van in totaal € 5.500. Volgens klager werden de bedragen van € 2.500 en € 500 alleen bij hem in rekening gebracht. De kamer acht het redelijk dat de notaris als voorwaarde heeft gesteld dat klagers aandeel in de boedelkosten van € 5.000 voorafgaand aan de akte van verdeling betaald diende te worden door klager.

De overgebleven € 500 is volgens de kamer onterecht gedeclareerd. De notaris heeft klachtwaardig gehandeld door zonder uitdrukkelijke aankondiging en onderbouwing vooraf een deel van zijn werkzaamheden plotsklaps enkel bij klager in rekening te brengen. Daar komt nog bij dat de onderbouwing voor het bedrag van € 500 ontbreekt. Het derde klachtonderdeel wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

De beslissing

Gelet op de voorgeschiedenis tussen klager en de notaris en de aard van het gegrond verklaarde feit wordt aan de notaris geen maatregel opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant