Uitspraak: Oplegging of handhaving van de schorsing voor notaris?

Een onderhavige schorsing wordt in deze kwestie ter beoordeling aan de kamer voor het notariaat voorgelegd. De kamer voor het notariaat dient te beoordelen of een schorsing bij wijze van ordemaatregel moet worden opgelegd of gehandhaafd.

Procesverloop

Bij beslissing van 17 mei 2022 heeft de kamer voor het notariaat de notaris geschorst in de uitoefening van het ambt. De maatregel is bij beslissing van 13 juni 2022 bekrachtigd. De schorsing dient op grond van de wet na drie maanden te eindigen, tenzij de kamer de schorsing verlengd. Om deze reden wordt onderhavige schorsing ter beoordeling aan de kamer voorgelegd.

Bij beslissing van 20 juli 2022 heeft kamer voor het notariaat de notaris voor onbepaalde tijd geschorst in de uitoefening van het ambt. De kamer dient de maatregel binnen vier weken te bekrachtigen. Om deze reden wordt onderhavige schorsing ter beoordeling aan de kamer voor het notariaat voorgelegd.

De secretaris van de kamer heeft bij e-mail van 28 juni 2022 de OvJ verzocht de kamer uiterlijk 5 augustus 2022 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het opsporingsonderzoek naar de notaris. De OvJ heeft bij e-mail van 28 juni 2022 de secretaris van de kamer toegezegd de kamer voor het notariaat voor die tijd te berichten. Van de zijde van de OvJ zijn na 28 juni 2022 geen berichten meer door de kamer voor het notariaat ontvangen. Op de openbare zitting van 9 augustus 2022 heeft de kamer voor het notariaat beide zaken mondeling behandeld.

De beoordeling

De kamer voor het notariaat gaat er voorts van uit dat, nu geen nieuwe of andersluidende berichten van de zijde van de OvJ zijn ontvangen, het opsporingsonderzoek nog steeds aanhangig is, maar dat bij gebreke aan nadere informatie de ernst van de strafrechtelijke verdenking niet goed is in te schatten en ook onduidelijk is hoe lang die onzekerheid nog zal voortduren. Gelet op het vorenstaande acht de kamer voor het notariaat het daarom niet opportuun de maatregel van schorsing te verlengen maar acht het wel van belang de maatregel van schorsing te bekrachtigen.

De beslissing

De kamer voor het notariaat verlengt niet de door de voorzitter opgelegde ordemaatregel d.d. 17 mei 2022 en bekrachtigt de door de voorzitter opgelegde ordemaatregel d.d. 20 juli 2022.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant