Uitspraak: Jarenlang geen communicatie vanuit notaris leidt tot maatregel van schorsing

Op 6 mei 2016 is erflaatster overleden, ze had geen uiterste wil gemaakt. Als erfgenamen heeft zij haar drie dochters ieder voor een derde deel aangewezen. De dochters hebben geen contact meer met elkaar. Omdat één van de erfgenamen (Y) beneficiair aanvaard heeft, dient de nalatenschap vereffend te worden. De notaris heeft de opdracht van klaagster om haar te helpen met de afwikkeling van de nalatenschap aangenomen.

Geen communicatie vanuit notaris

De notaris wordt verweten dat er geen communicatie is geweest met klaagster over de voortgang, de status en de verdere afwikkeling van de nalatenschap. Klaagster stelt dat de notaris bij de aanvang van zijn werkzaamheden de erfgenamen onjuist heeft geïnformeerd over de hoogte van de nalatenschap. De onjuistheid is hersteld, maar de verdere afhandeling verliep traag en niet naar verwachting. Klaagster zelf moest steeds informeren naar de stand van zaken om informatie te ontvangen. De klacht van klaagster is dan ook gebaseerd op de volgende verwijten:

  • de notaris weigert antwoord te geven op schriftelijk gestelde vragen, ook na bemiddeling van de KNB;
  • de notaris pakt de afhandeling van de nalatenschap van erflaatster niet adequaat en transparant aan;
  • de zaak is volledig gestagneerd en de notaris blijft in gebreke.

Notaris stelt dat hij wegens persoonlijke redenen niet heeft gehandeld zoals verwacht mag worden

De notaris heeft geen schriftelijk verweer gevoerd. Op zitting heeft hij zijn excuses aangeboden. Hij stelt wegens persoonlijke redenen niet gehandeld te hebben, zoals van een notaris verwacht mag worden. Bij brief van 10 januari 2017 heeft de notaris erfgenamen laten weten dat vereffening vrijwel volledig was voltooid. Na aftrek van de notarisdeclaratie zou er ongeveer € 5.500,- resteren. Dus een bedrag van € 1.830,- per erfgenaam. Toen heeft de notaris ING-bank verzocht het eindsaldo van de tot de boedel behorende rekening in drie gelijke porties over te maken. Daarvoor had hij drie afzonderlijke machtigingsformulieren bij de bank gevraagd. Hij kreeg er maar twee terug van de bank.

Y is vervolgens door de notaris benaderd. Zij meldde de notaris dat de ING-bank de rekening had gesloten en het gehele saldo naar de andere zuster had overgemaakt. De notaris heeft die zuster benaderd met het verzoek om tweederdegedeelte terug te storten naar de notaris, de zuster heeft hier geen gehoor aan gegeven. Volgens de notaris kan hij hier nu niet veel meer aan doen omdat het eindsaldo is uitgekeerd.

Erfgenamen informeren over gang van zaken

Op het moment dat de notaris er achter kwam dat de ING-bank het gehele saldo van de rekening naar één erfgename had overgemaakt, had hij contact moeten opnemen met de ING-bank. Dit heeft de notaris niet gedaan. Het belangrijkste vindt de Kamer dat hij de erfgenamen niet heeft geïnformeerd over deze gang van zaken. Ook was er jarenlang geen communicatie vanuit de notaris en was hij jarenlang onbereikbaar voor klaagster.

Zelfs toen de KNB zich hiermee ging bemoeien, heeft de notaris de communicatie niet verbeterd. De Kamer is van oordeel dat de notaris door het jarenlang niet reageren op herhaalde verzoeken van klaagster niet heeft gehandeld zoals het een behoorlijk notaris betaamt. De klacht is daarom gegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant