Uitspraak: Rabobank schendt zorgplicht bij advisering opstalverzekering

Bedrijf X is een exploitant van onroerend goed. In 2014 heeft zij een kantoorpand aangekocht voor €1 miljoen. Een jaar later slaat het noodlot toe en breekt er brand uit in het pand. Bedrijf X is tegen brand verzekerd door een opstalverzekering. Deze heeft zij afgesloten bij Interpolis. Voordat X de opstalverzekering afsloot heeft zij een adviestraject doorlopen bij Rabobank. Na de brand wordt een schade van €212.000 vastgesteld door Interpolis. De verzekeraar keert echter slechts een kwart van dat bedrag uit. Bedrijf X ontvangt een krappe €45.000 van Interpolis. Volgens de verzekeraar was het pand onderverzekerd. Ten tijde van de brand bedroeg de herbouwwaarde van het pand niet €1 miljoen maar €4,75 miljoen, aldus Interpolis. Bedrijf X is het niet eens met de lagere uitkering en stelt Rabobank in een brief van 21 oktober 2015 aansprakelijk voor de schade die zij lijdt als gevolg van de onderverzekering. Rabobank wijst de aansprakelijkheid af in een brief van 17 december 2015.

Vordering door rechtbank afgewezen

De afwijzing van de aansprakelijkheid door de bank is voor bedrijf X aanleiding om een procedure te starten tegen de bank. Bedrijf X vordert van Rabobank het verschil tussen de werkelijke schade en het door Interpolis uitgekeerde bedrag. Een vordering van bijna €170.000. Echter, de vordering van X wordt door de rechter afgewezen.

Risico van onderverzekering door verschil herbouw- en aanschafwaarde

Bedrijf X gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. In hoger beroep stelt X dat Rabobank in haar rol als verzekeringsadviseur tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. Volgens bedrijf X blijkt deze tekortkoming uit het feit dat de bank haar niet heeft gewezen op het aanzienlijke verschil tussen de herbouwwaarde en de aanschafwaarde van het kantoorpand. Dit verschil had voor de bank aanleiding moeten zijn om X te waarschuwen voor het risico van onderverzekering.

Rabobank had uitdrukkelijk moeten waarschuwen

Om te beoordelen of Rabobank tekort is geschoten in de nakoming van haar zorgplicht stelt het hof eerst vast dat de bank een zorgplicht had. Het hof overweegt dat Rabobank in dit geval de rol van verzekeringsadviseur heeft aangenomen. Tijdens de werkzaamheden die de bank voor bedrijf X verrichte moest zij handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur. Dit brengt mee dat de bank moet waken voor de belangen van de verzekeringsnemer, in dit geval bedrijf X. Het hof is van oordeel dat Rabobank behoort te weten dat er een verschil kan bestaan tussen de aankoopwaarde en herbouwwaarde van een pand. Zeker wanneer het gaat om een groot kantoorpand dat wordt aangekocht in een periode na een financiële crisis. Deze omstandigheden brengen volgens het hof mee dat er een reëel risico bestond op een aanzienlijke mate van onderverzekering. Rabobank had bedrijf X hier dan ook uitdrukkelijk voor moeten waarschuwen. Uit de door de bank ingebrachte stukken blijkt niet dat zij alvorens of tijdens de looptijd van de verzekering hiervoor heeft gewaarschuwd. Het hof is van oordeel dat Rabobank tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende zorgplicht. Dit betekend dat Rabobank de schade van bedrijf X moet vergoeden.

Rabobank doet tevergeefs beroep op eigen schuld

Nu vaststaat dat Rabobank aansprakelijk is voor de schade gaat het hof in op de vraag hoe hoog de schade is. In beginsel is de schade van bedrijf X het verschil tussen de werkelijke schade en het bedrag dat door Interpolis is uitgekeerd. Rabobank voert aan dat de schade lager moet uitvallen vanwege eigen schuld aan de kant van bedrijf X. Volgens de bank heeft bedrijf X geen gebruik gemaakt van een optie om het kantoorpand gratis te laten taxeren. Wanneer zij dit wel had gedaan was de schade volgens de bank lager uitgevallen. Bedrijf X stelt dat zij de taxatie pas na afloop van een verbouwing wilde laten uitvoeren. Het hof is het niet eens met de stelling van Rabobank. Het hof overweegt dat X niet wist dat er een zeer groot verschil bestond tussen de aankoop- en herbouwwaarde. Voor bedrijf X was er dan ook geen dringende reden om de taxatie eerder te laten uitvoeren. Had Rabobank voor dit verschil gewaarschuwd, dan had het verweer mogelijk wel kunnen slagen.

Rabobank draait op voor de schade

Het hof concludeert dat op Rabobank een zorgplicht rust tegenover bedrijf X. Deze zorgplicht brengt mee dat de bank waarschuwt voor het risico op onderverzekering. Zeker nu dit een reëel risico was vanwege de omstandigheden waaronder het pand is aangekocht. Door bedrijf X niet te waarschuwen is Rabobank tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Als gevolg hiervan draait Rabobank op voor de schade van bedrijf X. Rabobank wordt door het hof veroordeeld tot betaling van €168.000 aan bedrijf X.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant