Uitspraak: Recht van parate executie en de rol van de notaris

Er is sprake van een klachtzaak waarbij klager van mening is dat het recht van parate executie van de bank is komen te vervallen, door een betaling die vóór de veiling plaatsvond. De klager verwijt de notaris dat hij zonder de opdracht van de klager de executie heeft voortgezet, tegen diens wil in.

Het recht van parate executie

Het recht van parate executie is een belangrijk instrument voor de bank om haar vorderingen op een hypotheekgever te innen. Dit recht stelt de bank in staat om over te gaan tot de verkoop van het onderpand, in dit geval een onroerend goed, zonder tussenkomst van de rechter. Het doel van dit recht is om de bank een snelle en effectieve manier te bieden om haar vorderingen te incasseren.

De plicht van de notaris om de veiling te staken

De eerste vraag die wordt behandeld, is of de notaris de veiling had moeten staken nadat de betaling van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met kosten, was ontvangen. De klager betoogt dat deze betaling het recht van parate executie heeft doen vervallen. Hoewel er argumenten kunnen worden aangevoerd voor het staken van de veiling, is het belangrijk om te benadrukken dat de notaris als onafhankelijke derde partij dient te handelen en de instructies van de bank moet opvolgen. Tenzij er sprake is van een overduidelijke fout of onrechtmatigheid, is het niet aan de notaris om de executie te stoppen.

Weigering van diensten na de veiling

Het tweede klachtonderdeel betreft de vraag of de notaris zijn diensten aan de bank had moeten weigeren na de veiling. De klager stelt dat de notaris onbevoegd heeft gehandeld door de executie voort te zetten zonder de opdracht van de klager. In dit geval is het echter de verantwoordelijkheid van de notaris om de instructies van de bank op te volgen, tenzij deze instructies duidelijk in strijd zijn met de wet. Zolang de notaris te goeder trouw handelt en de juiste procedures volgt, kan hem niet worden verweten dat hij zijn diensten aan de bank heeft verleend na de veiling.

Verklaring van subrogatie

Het derde klachtonderdeel betreft de vraag of de notaris een verklaring van subrogatie had moeten opstellen en inschrijven. Subrogatie is een juridisch concept waarbij de klager betoogt dat het zekerheidsrecht is overgegaan op de betaler van de hypotheekschuld. Hoewel de kamer erkent dat de notaris mogelijk een actievere rol had kunnen spelen in het faciliteren van een verklaring van subrogatie, is het niet zijn verplichting om dit op te stellen of in te schrijven. De notaris dient als neutrale partij en moet handelen op basis van de instructies van de betrokken partijen, tenzij deze instructies duidelijk onwettig zijn.

Gegrondverklaring, maar geen maatregel

Na een grondige analyse van de klachtonderdelen heeft de kamer geconcludeerd dat klachtonderdelen b en c gegrond zijn. Hoewel de notaris mogelijk een actievere houding had kunnen aannemen in het geval van subrogatie, is het belangrijk om te benadrukken dat de notaris als onafhankelijke partij handelt en de instructies van de betrokken partijen moet opvolgen, tenzij deze instructies duidelijk in strijd zijn met de wet. Op basis van deze bevindingen heeft de kamer besloten om geen maatregel op te leggen aan de notaris.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant