Uitspraak: SNS draait op voor beleggingsverliezen bij SNS Spaarhypotheek PLUS

SNS draait op voor beleggingsverliezen bij SNS Spaarhypotheek PLUS

In 1989 heeft meneer X voor de aankoop van zijn woning een hypothecaire geldlening afgesloten bij SNS Bank. Op advies van SNS Bank heeft hij aan de geldlening een SNS Spaarhypotheek gekoppeld. Dit is een spaarhypotheekverzekering waarmee gespaard wordt om de geldlening aan het eind van de looptijd af te lossen. De verzekering liep van 1 februari 1989 tot 1 maart 2019. Het eindbedrag van de verzekering werd in maart 1989 vastgesteld op €47.472.

In 1998 ontvangt X een brief van SNS. In de brief introduceert de bank de SNS Spaarhypotheek PLUS. Met de PLUS verzekering krijgt meneer X de gelegenheid om een deel van zijn maandelijkse spaarpremies te beleggen. In de brochure staat dat door de spaarpremies te het geld van X betere groeikansen krijgt. Verder verandert er niets, aldus het informatiedocument. In een opvolgende brieft die X in december 1998 ontvangt staat dat het beleggen in SNS beleggingsfondsen een beperkt risico meebrengt. Bij de gewone Spaarhypotheek heeft X de garantie dat hij aan het eind van de looptijd zijn lening aflost. Bij de Spaarhypotheek PLUS heeft hij kans om meer op te bouwen dan hij nodig heeft voor de aflossing. Uiteindelijk gaat meneer X in juli 1999 om en gaat hij akkoord met de omzetting naar een Spaarhypotheek PLUS.

Wanneer X een overzicht van zijn spaarhypotheek ontvangt in 2004 valt het hem op dat er ook een post belegd vermogen op het overzicht staat. Hij vraagt aan medewerker A van SNS hoe dit mogelijk is. Ook vraagt X of zijn constatering, dat het eindkapitaal niet langer gegarandeerd wordt, correct is. Meneer X krijgt een dag later bevestiging dat zijn constatering juist is. Een deel van zijn inleg wordt belegd en daarmee is zijn eindwaarde onzeker.

In 2006 ontvangt meneer X een overzicht van de spaarverzekering. In het overzicht staat dat de waarde van de polis op de einddatum €47.472 bedraagt, zowel bij leven als bij overlijden.

Wanneer op 1 maart 2019 de verzekering afloopt krijgt meneer X de eindwaarde van de verzekering uitgekeerd. Tot zijn grote verbazing ontvangt hij slechts €25.159.

Meneer vordert verschil tussen uitgekeerde en gegarandeerde eindkapitaal

Het feit dat meneer X slechts ongeveer de helft van het gegarandeerde eindkapitaal krijgt uitgekeerd is voor hem aanleiding om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie van het Kifid. In zijn klacht vordert hij vergoeding van het verschil tussen het uitgekeerde en gegarandeerde eindkapitaal. Dit komt neer op een bedrag van €22.312.

Meneer X stelt dat hij recht heeft op deze vergoeding omdat SNS Bank haar zorgplicht jegens hem geschonden heeft. X stelt dat hij onjuist geïnformeerd is over de gevolgen van de omzetting. De bank heeft de indruk gewekt dat hij na de omzetting nog altijd een eindkapitaal van €47.472 zou ontvangen. Met het omzetten van zijn spaarverzekering had hij geen afstand willen doen van het gegarandeerde eindkapitaal. Indien meneer X had geweten dat het gegarandeerde eindkapitaal kwam te vervallen na de omzetting zou hij naar eigen zeggen afstand hebben gedaan van de omzetting.

SNS Bank verweert zich door te stellen dat meneer X meerdere keren op de hoogte is gesteld dat zijn eindkapitaal na de omzetting niet langer gegarandeerd was. Dit blijkt onder meer uit de vragen die meneer X in 2004 gesteld heeft aan medewerker A van de bank. Daarnaast stelt de bank dat zij aan haar zorgplicht heeft gedaan zoals die ten tijde van de omzetting gelde. Meneer X beoordeelt de situatie van toen met de wetenschap van nu.

SNS Bank schendt haar zorgplicht bij de omzetting van de spaarverzekering

Het Kifid moet de vraag beantwoorden of SNS Bank haar zorgplicht is nagekomen bij de omzetting van de spaarverzekering van meneer X. De Geschillencommissie overweegt dat uit de informatie die voorafgaand aan de omzetting is verstrekt, niet expliciet blijkt dat het gegarandeerd eindkapitaal komt te vervallen wanneer meneer X kiest om een deel van zijn premies te beleggen. Toen meneer X in juli 1999 invulde dat zijn volledige premie belegt mocht worden had de bank contact moeten opnemen met X. De bank had zich ervan moeten vergewissen dat meneer X begreep wat de gevolgen van de omzetting voor hem waren. Door dit niet te doen heeft SNS Bank haar zorgplicht jegens meneer X geschonden.

Geen sprake van eigen schuld

SNS Bank verweert zich met de vragen die meneer X in 2004 heeft voorgelegd. Uit die vragen bleek dat meneer X zich besefte dat de eindwaarde van zijn kapitaal niet langer gegarandeerd was. Medewerker A van de bank heeft die constatering enkel bevestigd. Deze handelwijze was echter ontoereikend. Medewerker A had op eigen initiatief moeten navragen of de spaarverzekering nog aan de verwachtingen van meneer X voldeed. Nu dit klaarblijkelijk niet het geval is geweest had de medewerker meneer X een hersteladvies moeten aanbieden. Zeker nu uit het in 2006 ontvangen overzicht blijkt dat het gegarandeerde kapitaal nog altijd €47.472 was, valt meneer X niet te verwijten dat hij niet eerder actie heeft ondernomen. Er is naar het oordeel van het Kifid geen sprake van eigen schuld aan de zijde van meneer X.

SNS Bank draait op voor de volledige schade

Het Kifid concludeert dat SNS Bank haar zorgplicht jegens meneer X heeft geschonden. De bank had meer informatie moeten verstrekken over de mogelijke gevolgen van het omzetten van de spaarverzekering. Ook toen meneer X zelf de bank benaderde met vragen heeft de bank te weinig initiatief getoond om de gevolgen van haar zorgplicht schending te herstellen.

Vanwege de tegenstrijdige berichten die meneer X heeft ontvangen valt hem niet te verwijten dat hij geen actie heeft ondernomen. SNS Bank moet dus volledig opdraaien voor de schade die de omzetting heeft veroorzaakt. De schade is het verschil tussen het werkelijk uitgekeerde kapitaal en het gegarandeerde kapitaal uit de polis van de spaarverzekering. Het Kifid stelt de schade vast op €22.312 en veroordeelt SNS Bank tot vergoeding van deze schade.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw adviseur of tussenpersoon ook zijn zorgplicht geschonden en leidt u als gevolg hiervan schade of dreigt u schade te gaan leiden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:e

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant