Uitspraak: Taxateur berispt vanwege taxatie zonder bezichtiging

Meneer A is eigenaar van een vijftal panden. Panden één tot en met drie zijn bedrijfsunits, pand vier is een winkelpand en pand vijf is een appartement. Meneer A vraagt begin 2018 taxateur X om van de panden een taxatie uit te voeren. Op 5 maart 2018 stuurt X een taxatierapport aan meneer A. De taxatiewaarde van de vijf panden is samen €1.270.000,-.

In reactie op het rapport, vraagt A om een nieuw rapport waarin per pand de taxatiewaarde wordt opgenomen. Aanleiding hiervoor is dat A de panden los van elkaar wil verkopen. In het nieuwe rapport is de totale waarde van de panden hoger dan €1.270.000,-. Dit is het gevolg van een hogere waardering voor de bedrijfsunits. In beide taxatierapporten staat de volgende zin: “Wij hebben het pand van de binnen en buitenzijde goed kunnen bezichtigen. Het dak is niet geïnspecteerd”

Taxatie bevat verschillende fouten

A dient een klacht in bij de tuchtrechter. De klacht houdt in dat taxateur X verschillende fouten heeft gemaakt in zijn rapport. Zo zou hij de panden één en twee enkel vanuit de deuropening hebben bekeken. Bij het bezoek van X aan pand drie, was dat pand gesloten. Hij heeft het pand helemaal niet van binnen gezien. Dit resulteert in een schending van de gedragsregels die zijn opgenomen in de NVM Erecode, aldus meneer A.

De taxateur voert verschillende verweren tegen de klacht van meneer A. Hij stelt dat pand drie identiek is aan pand één en pand twee. Hij kon dus volstaan met een taxatie zonder de binnenkant van de bedrijfsunit te bekijken. Daarnaast heeft de hogere waarde in het nieuwe taxatierapport te maken met het onderhoud van die panden. Dit komt volgens taxateur X doordat de computer een fout heeft gemaakt in de berekening. De onderhoudskosten zouden lager zijn uitgevallen, waardoor de waarden van de panden hoger zijn.

Taxateur kan zonder binnentreden geen goede taxatie uitvoeren

De tuchtrechter stelt vast dat de panden één en twee enkel vanuit de deuropening zijn bekeken. Pand drie is door de taxateur helemaal niet van binnen onderzocht. Uit eerdere werkzaamheden blijkt niet dat X voldoende bekend was met pand drie. Dit blijkt uit het feit dat meneer A heeft gezegd dat er nog veel achterstallig onderhoud was bij pand drie. Taxateur X heeft dit niet meegenomen in zijn taxatie, omdat hij het pand niet van binnen heeft gezien. Meneer A heeft voorafgaand aan de taxatie een oud taxatierapport aan X overhandigt.

De tuchtrechter is van oordeel dat X niet zomaar mocht afgaan op de informatie die in dit rapport stond. Dit omdat het dateert uit 2014. Voorts is de tuchtrechter van oordeel dat X op zijn minst toestemming tot binnentreden had kunnen vragen aan het bedrijf dat panden één en twee huurden ten tijde van de taxatie. Dit heeft de taxateur niet gedaan.

Handelen taxateur niet in overeenstemming met wat verwacht mocht worden

In het geval dat taxateur X toch tot een goede taxatie kon komen zonder de panden binnen te treden, dan had hij dit in de taxatierapporten moeten vermelden. In de verstrekte taxatierapporten stond telkens dat de taxateur de panden van binnen heeft gezien. Dit was niet het geval, zo stelde de tuchtrechter al eerder vast. Dit brengt de tuchtrechter tot het oordeel dat de taxateur niet heeft gehandeld in overeenstemming met hetgeen van een redelijk handelend taxateur verwacht mag worden. De rapporten bevatten aanzienlijke onnauwkeurigheden en daarom is volgens de tuchtrechter een maatregel op zijn plaats. De taxateur krijgt vanwege zijn handelen een berisping van de tuchtrechter.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het Tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw taxateur over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? is uw opdracht niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant