Uitspraak: Tuchtrechtprocedure obstakel om nog werkzaamheden te verrichten

Betrokkene is accountant en staat ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Betrokkene is werkzaam bij A. Betrokkene heeft een bevestiging gestuurd van de opdracht van Holding, betreffende het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening 2017. C en D zijn de bestuursleden van de holding en zijn broer en zus van X2. Zij hebben de opdrachtbevestiging namens Holding voor akkoord ondertekend.

In de opdrachtbevestiging staat dat A gegevens krijgt van de directie van de Holding. A zal de jaarrekeningen over het boekjaar 2017 samenstellen voor de holding, C en D. Daarnaast zal hulp worden geboden bij het uitwerken van de kolommenbalansen van negen dochter/zustervennootschappen.

De holding is samen met een vennootschappen deel van een (agrarisch) concern waarvan de ouders van X2, C en D de grondleggers zijn: zij houden een ieder een derde van de aandelen in de holding. Nadat een conflict is ontstaan, is x2 bij aandeelhoudersbesluit ontslagen als (middellijk) bestuurder van de holding. Hij is als bestuurder in de KvK uitgeschreven in september 2016. X2 is in verschillende civiele procedures verwikkeld tegenover C en D.

Tussenvonnis rechtbank

De rechtbank heeft bij een tussenvonnis een deskundigenonderzoek bevolen. De deskundige kan pas aan de slag gaan als A de werkzaamheden aan de jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 heeft afgerond. Hiermee kan al worden begonnen zonder dat de rechtbank al een deskundige heeft benoemd.

Betrokkene heeft de holding laten weten dat zij de uitvoering van de opdracht voorlopig stil zal leggen. Dit heeft mede te maken met het feit dat verschillende documenten niet in het bezit zijn gebracht van betrokkene. X2 is in een vonnis veroordeeld tot het aanleveren van benodigde gegevens. De advocaat heeft laten weten dat het vonnis niet betekent dat op betrokkene de verplichting is komen te rusten om weer uitvoering te geven aan de door hem stilgelegde opdracht, dat hij daarin zijn eigen professionele afweging moet maken en dat hij voor het opstellen van de jaarrekeningen 2015 en 2016 van de Holding geen opdracht heeft gekregen.

De advocaat van betrokkene heeft laten weten dat indien klagers nog steeds wensen dat A de jaarrekeningen opstelt, de aanhangig gemaakte tuchtprocedure een obstakel vormt om de werkzaamheden uit te voeren die voor het opstellen van de klacht nodig zijn en dat de klacht van tafel moet.

Betrokkene heeft de voorwaarden gespecificeerd om tot een heroverweging van de stilgelegde opdracht of de aanvaarding van een uitgebreidere opdracht. In oktober 2018 heeft de directie van de holding de opdracht om de geconsolideerde jaarrekening op te stellen, ingetrokken.

De klacht

Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Daaraan liggen de volgende verwijten ten grondslag: betrokkene had de samenstellingsopdracht van de Holding niet mogen aanvaarden, deze niet ongewijzigd mogen voortzetten en had de opdracht terug moeten geven; betrokkene heeft gehandeld en handelt in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit; betrokkene heeft ten onrechte de opdracht om te bezien of de in 2015 doorgevoerde herstructurering correct is verwerkt in de intern opgestelde cijfers van de diverse vennootschappen over het jaar 2015 aanvaard, ongewijzigd voortgezet en niet (tijdig) teruggegeven; betrokkene heeft nagelaten om na 6 maart 2018 ten aanzien van zijn opdrachten informatie op te vragen, heeft op 20 juni 2018 aan C en D om informatie verzocht op grond van onjuiste en misleidende stellingen terwijl X2 die informatie diende aan te leveren, heeft vragen van klagers niet beantwoord en is niet ingegaan op verzoeken van X2 tot het voeren van overleg; betrokkene heeft niet tijdig een Wwft-melding gedaan; betrokkene heeft zich niet toetsbaar opgesteld door van klagers te verlangen om de onderhavige tuchtklacht in te trekken.

Overweging

De accountant is onderworpen aan tuchtrechtspraak. Er moet worden getoetst aan de toen geldende gedrags- en beroepsregels van accountants. Betrokkene was verplicht tot geheimhouding. Enkele uitzonderingen zijn denkbaar en terug te vinden in artikel 23 Wwft. Het gaat onder andere over het verstrekken van informatie aan toezichthoudende autoriteiten of opsporingsinstanties en het verstrekken van informatie binnen eenzelfde rechtspersoon of netwerk.

Klager stellen dat betrokkene een opdracht heeft aanvaard die ten onrechte niet door het bestuur is verstrekt, maar door twee van de drie aandeelhouders die onderling een conflict hadden. Betrokkene had de opdracht niet mogen voortzetten en de opdracht moeten teruggeven. Het verwijt van klagers dat sprake zou zijn van een onbevoegd verleende opdracht mist feitelijke grondslag. De opdracht was namelijk door haar bestuurders verstrekt die rechtsgeldig werden vertegenwoordigd door C dan wel D.

Een accountants steunt het management bij het opstellen en presenteren van historische financiële informatie van de entiteit op basis van informatie die door het management wordt verschaft. Dit staat onder andere in Standaard 4410 en Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS). Daarnaast dient de accountant zich gedurende de opdracht zich er bewust van te zijn dat hij nader onderzoek moet instellen indien informatie niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend is. Hij is gehouden de samenstellingsopdracht terug te geven als het management informatie niet verstrekt, weigert of niet toestaat om aanpassingen aan te brengen. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Klagers hebben zich op het standpunt gesteld dat betrokkene geen of onvoldoende oog heeft gehad voor tegenstrijdige belangen. Dit klachtonderdeel faalt. Bij onderdeel c en d van de klacht hebben klagers geen duidelijke weergave van de feiten aan de klacht ten grondslag gelegd.

In onderdeel f wordt geklaagd over het feit dat betrokkene klagers herhaaldelijk heeft verzocht de tuchtklacht in te trekken. Hierdoor zou betrokkene zich niet toetsbaar hebben opgesteld. Klagers hebben de stellingen onvoldoende toegelicht evenals een verwijzing naar stukken. Betrokkene heeft wel een gemotiveerd verweer gevoerd. De kamer vindt dat niet kan worden afgeleid dat betrokkene zich niet toetsbaar zou hebben opgesteld. Dit onderdeel is ongegrond.

Oordeel

De kamer heeft alle onderdelen ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant