Uitspraak: Twee weken schorsing voor notaris die certificaten niet verifieerde

De klachten stellen de vraag aan de orde of de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door naar aanleiding van het verzoek van de hypotheekadviseur geen contact met klaagster op te nemen en de conceptakte alleen aan de hypotheekadviseur en niet (ook) aan de betrokken partijen toe te zenden. De Kamer oordeelt dat de klachten ongegrond zijn.

Het procesverloop

Op 17 maart 2021 hebben klaagster en haar toenmalige echtgenoot een echtscheidingsconvenant getekend. Afgesproken is daarin onder meer dat de – voormalige – echtelijke woning aan [aan de man zou worden toebedeeld, onder de ontbindende voorwaarde dat de hypothecaire lening aan hem wordt toegescheiden en de bank klaagster ontslaat uit haar hoofdelijke verplichtingen jegens de hypotheekhouder.

De rol van de in het echtscheidingsconvenant bedoelde hypotheekadviseur is ingevuld door de hypotheekadviseur, die partijen in het verleden bij de aankoop van de woning als zodanig terzijde heeft gestaan. Hij beschikte uit hoofde van deze opdrachten over de persoonsgegevens van beide partijen. De hypotheekadviseur heeft bij e-mail van 27 juli 2021 het convenant alsmede kopieën van de paspoorten van beide partijen aan de notaris toegezonden. De notaris werkt al jaren met deze adviseur en kent hem, naar eigen zeggen, als een betrouwbare hypotheekadviseur.

Op 27 juli 2021 heeft de notaris het echtscheidingsconvenant ontvangen van de hypotheekadviseur. Aan de toezending ging volgens de notaris een telefoongesprek met de adviseur vooraf, waarin deze meedeelde dat op korte termijn een conceptakte van verdeling nodig was om het overeengekomen ontslag uit de hoofdelijkheid mogelijk te maken. De notaris heeft conform dit verzoek een conceptakte opgemaakt en deze toegezonden aan de hypotheekadviseur, zonder cc aan de partijen die in de conceptakte zijn genoemd. De hypotheekadviseur heeft de conceptakte gebruikt om namens de ex-echtgenoot van klaagster bij de bank een hypotheekofferte te vragen. Klaagster werd met deze verdelingsakte geconfronteerd in een door de ex-echtgenoot aangespannen kort geding, waarin medewerking aan de toescheiding werd gevraagd. De ex-echtgenoot heeft dit kort geding verloren.

De klachten stellen de vraag aan de orde of de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld door naar aanleiding van het verzoek van de hypotheekadviseur geen contact met klaagster op te nemen en de conceptakte alleen aan de hypotheekadviseur en niet (ook) aan de betrokken partijen toe te zenden.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris:

– dat hij heeft nagelaten contact met haar op te nemen over de conceptakte van verdeling;

– dat hij deze niet aan haar heeft verzonden maar aan de hypotheekadviseur van (zo stelt klaagster) haar ex-echtgenoot;

– dat in de conceptakte een gevolmachtigde is opgenomen;

– dat de notaris de AVG heeft geschonden;

– dat de notaris zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door het mailcontact met klaagster te delen met de hypotheekadviseur;

– dat de notaris heeft geweigerd om in contact te treden met klaagster, nadat zij het notariskantoor herhaaldelijk had gebeld.

De beoordeling

De kamer is van oordeel dat het verstandig is om als onderdeel van de standaard werkwijze ook in deze gevallen alle aan de hypotheekadviseur uitgaande correspondentie cc aan de betrokken belanghebbenden toe te zenden. Dat voorkomt de ongelukkige samenloop van omstandigheden zoals die zich in deze zaak hebben voorgedaan. De notaris heeft laten weten dat hij die opvatting onderschrijft. De kamer kan echter niet komen tot het oordeel dat de notaris in de onderhavige constellatie niet heeft mogen vertrouwen op correcte afwikkeling door de hem bekende hypotheekadviseur. Daarvoor is het volgende redengevend.

De notaris kon en mocht er onder die omstandigheden vanuit gaan dat de opstelling van het concept convenant strookte met de wens van beide partijen en hoefde in deze fase het concept niet persé te delen met klaagster. De notaris mocht er voorts vanuit gaan dat de hypotheekadviseur het hem toegezonden concept met de betrokkenen zou delen. De kamer acht de omstandigheid dat de notaris deze opstelling heeft gekozen in de onderhavige constellatie niet klachtwaardig.

De overige klachtonderdelen slagen naar het oordeel van de kamer evenmin. Het verwijt van klaagster dat de notaris in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gehandeld door de gegevens van klaagster zonder haar medeweten in de conceptakte van verdeling te verwerken, is ongegrond aangezien (ter zitting) is gebleken dat het klaagster zelf is geweest die haar gegevens aan de hypotheekadviseur heeft toegestuurd ten behoeve van de aankoop van haar woning. Dat enig mailcontact tussen de notaris en klaagster is gedeeld met de hypotheekadviseur is de kamer voorts niet gebleken.

Ten slotte is het verwijt van klaagster dat de notaris geweigerd heeft om in contact te treden nadat zij het notariskantoor herhaaldelijk had gebeld, eveneens ongegrond, nu is gebleken dat de notaris klaagster binnen vijf dagen heeft geantwoord en de conceptakte op 23 maart 2022 aan klaagster heeft toegestuurd.

De beslissing

De kamer voor het notariaat verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant