Uitspraak: Verkorte afschrijving goodwill door accountant leidt tot vergrijpboetes

De rechtbank Noord-Holland oordeelde vorig jaar dat de Belastingdienst terecht de aangiften IB/PVV van de accountant had gecorrigeerd. Dit omdat hij binnen zijn eenmanszaak de goodwill veel te snel had afgeschreven. Daarbij was volgens de rechtbank sprake van grove schuld en had de fiscus dus terecht vergrijpboetes opgelegd.

Goodwill voor overname activiteiten/klanten

Bij de voortzetting als eenmanszaak werd een bedrag van € 30.000,- aan de BV betaald. Dit voor de overname van de activiteiten/klanten. Dit bedrag aan goodwill activeerde de accountant op de fiscale balans van zijn eenmanszaak. In zijn aangiften IB/PVV voor de jaren 2015 t/m 2017 werden telkens afschrijvingen op de goodwill van € 10.000,- ten laste van de winst gebracht.

Op 30 april 2019 werd door de fiscus een steekproefsgewijze boekencontrole aangekondigd. Uit de controle kwam naar voren dat de accountant de in 2015 verworven goodwill ten onrechte in drie jaar heeft afgeschreven.

Ten onrechte huisvestingkosten

Ook bleek dat de man elk jaar ten onrechte huisvestingkosten ter hoogte van € 2.000,- had opgevoerd. Deze kosten had hij geschat op 30% van de jaarkosten van vergelijkbare woningen in zijn directe omgeving. Volgens het controlerapport van de fiscus is er geen sprake van een kwalificerende werkruimte. In het rapport is aangekondigd dat vergrijpboetes van 25% wegens grove schuld zullen worden opgelegd. Dit met betrekking tot de correcties goodwill en huisvestingskosten.

Op basis van de bevindingen in het rapport heeft de fiscus navorderingaanslagen, boetebeschikkingen en belastingrentebeschikkingen opgelegd.

Rechtbank: persoonlijke omstandigheden spelen geen rol

De accountant stapte naar de rechter om de navorderingsaanslagen en vergrijpboetes aan te vechten. Echter, met weinig succes. De rechtbank oordeelde namelijk dat persoonlijke omstandigheden geen rol kunnen spelen bij het bepalen van de levensduur. Of bij de hoogte van de afschrijving of afwaardering van zakelijke goodwill. De snelle afschrijving was terecht gecorrigeerd. De in aftrek gebrachte huisvestingskosten kunnen namelijk niet door de beugel en ook de vergrijpboetes waren terecht.

Onbegrijpelijk en grof onachtzaam

De voormalige accountant liet het daar nog altijd niet bij zitten. Hij tekende hoger beroep aan. In hoger beroep bevestigt het Hof de uitspraak van de rechtbank. Daarbij wordt het volgende overwogen. Ten eerste dat de man niets heeft aangevoerd dat afwaardering op de lagere bedrijfswaarde van de goodwill zou kunnen rechtvaardigen. Ten tweede vindt het Hof het onbegrijpelijk, en grof onachtzaam, dat hij zich niet nader heeft georiënteerd op de gebruikelijke afschrijvingstermijn voor goodwill.

Vergrijpboetes

Tot slot buigt het Hof zich over de vraag of de vergrijpboetes terecht zijn opgelegd. Van opzet is geen sprake geweest. Het Hof is van oordeel dat het aan de accountant is te wijten dat de primitieve aanslagen IB/PVV tot te lage bedragen zijn vastgesteld. De motivering van de rechtbank daarbij wordt grotendeels onderschreven.

Het Hof stelt dat belanghebbende niets heeft aangevoerd dat afwaardering op de lagere bedrijfswaarde van de goodwill zou kunnen rechtvaardigen. Voorts mag bij uitstek van iemand als belanghebbende, met zijn ervaring, worden verwacht dat hij enig onderzoek had gedaan. Onderzoek naar de regels over de aftrek van huisvestingskosten en over het afschrijven dan wel afwaarderen van goodwill.

Als belanghebbende zich minimaal had ingespannen en daarin verder had gekeken dan de regels over samenloop van bedrijfs- en privéuitgaven, dan was hij te weten gekomen dat zijn handelwijze niet juist was. Belanghebbende treft een ernstig verwijt dat hij dat niet heeft gedaan en zich ook niet anderszins heeft geïnformeerd.

Boetes zijn passend en geboden

Ten slotte acht het Hof de hoogte van de boetes, ook voor de vermindering door de rechtbank in verband met een overschrijding van de redelijke termijn, in overeenstemming met het verwijt dat belanghebbende wordt gemaakt. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of gebleken die aanleiding geven de boetes te matigen. De boetes zijn daarom passend en geboden.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Noord-Holland lezen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant