Uitspraak: Zorgplicht notaris: had de notaris zijn medewerking moeten weigeren? 

Een notaris heeft op grond van artikel 17 Wet op het notarisambt een zorgplicht. De zorgplicht van een notaris houdt onder meer in dat hij bij de uitoefening van zijn ambt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet behartigen. In de zaak tussen [appellant] en [geïntimeerden] staat de vraag centraal of de notaris zijn zorgplicht heeft geschonden, doordat hij geen onderzoek heeft gedaan naar de prijsverschillen tussen percelen grond in een bepaald project en zijn medewerking niet heeft geweigerd.

Achtergrond van de zaak

[Appellant] heeft een perceel grond gekocht met een daarop te bouwen woning. De woning van [appellant] maakt onderdeel uit van een project van vijf kavels met daarop te bouwen woningen. [Geïntimeerde 2] fungeerde als notaris bij deze overeenkomst en heeft de leveringsakte voor het perceel grond opgemaakt.

Het centrale geschil gaat om de stelling van [appellant], waarin hij stelt dat hij, in vergelijking met de andere kopers in hetzelfde project, te veel heeft betaald voor de grond. Hij stelt dat [geïntimeerde 2] onzorgvuldig heeft gehandeld bij de levering van de grond. Volgens [appellant] had [geïntimeerde 2] namelijk onderzoek moeten doen naar de prijsverschillen, [appellant] hierover moeten informeren en zijn medewerking aan de levering moeten weigeren. [Appellant] stelt [geïntimeerde 2] dan ook aansprakelijk voor zijn onzorgvuldig handelen.

[Geïntimeerde 2] verdedigde zich tegen de aanklachten van [appellant]. Hij beweerde dat hij zijn wettelijke plichten en de verplichtingen van zijn notariële beroep had nageleefd.

Weigeren van medewerking

Het hof stelde dat [geïntimideerde 2] zijn wettelijke verplichtingen heeft nageleefd en zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Het hof heeft dit als volgt gemotiveerd. Ten eerste stelt het hof voorop dat een notaris die de opdracht krijgt om ter uitvoering van een koopovereenkomst een akte van levering van een registergoed te verlijden, verplicht is die opdracht uit te voeren op grond van artikel 21 lid 1 van de Wet op het notarisambt. Indien er ten aanzien van de koopovereenkomst aanwijzingen voor het bestaan van wilsgebreken of het ontbreken van de wil bij de verkoper of koper, dan zal de notaris dat nader moeten onderzoeken en zo nodig het verlijden van de akte van levering moeten opschorten of zijn medewerking moeten weigeren.

Notariële zorgplicht

De notaris is bij zijn handelen gebonden aan zijn zorgplicht. Hij dient als beroepsoefenaar de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Uit deze notariële zorgplicht vloeien concrete zorgplichtverplichtingen voort, onder meer een informatieplicht. Volgens [appellant] heeft [geïntimeerde 2] niet voldaan aan zijn informatieplicht. Het hof oordeelt echter anders. Het hof oordeelde dat de [geïntimeerde 2] aan zijn wettelijke informatieplicht had voldaan. [Appellant] was al op de hoogte van de prijs en de inhoud van de leveringsakte op basis van de koop-/aannemingsovereenkomst en de verstrekte concept leveringsakte. Er waren geen aanwijzingen dat de prijsverschillen tussen grondprijzen een reden vormden voor de notaris om zorgvuldiger te handelen.

Voor wat betreft de stelling van [appellant] dat de [geïntimeerde 2] hem had moeten informeren over de prijsverschillen, geldt bovendien dat de geheimhoudingsplicht van de [geïntimeerde 2] hieraan in de weg staat.

Conclusie

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat er geen sprake was van de schending van de zorgplicht van de notaris. [Geïntimeerde 2] was niet verplicht tot het doen van nader onderzoek of het informeren van [appellant] over de prijsverschillen van de grond. Daarnaast diende [geïntimeerde 2] zijn medewerking niet te weigeren.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen over de zorgplicht van de notaris? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant