Nieuws: Meer klachten over niet integer handelen door accountants in 2023

In 2023 constateerde de Accountantskamer een stijging in het aantal tuchtklachten met betrekking tot niet-integer handelen van accountants. Daarnaast waren er ook veel gevallen waarin accountants optraden als adviseur voor een van de betrokken partijen en bevindingen en conclusies rapporteerden die niet stevig genoeg waren onderbouwd. Dit zijn een aantal bevindingen uit het jaarverslag 2023 van de Accountantskamer. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven over eventueel mogelijke klachten in de toekomst omtrent de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Meer tuchtklachten over niet integer handelen

In 2022 werden 5 klachten wegens niet integer handelen tegen accountants gegrond verklaard, terwijl dit aantal in 2023 was gestegen naar 8. Deze trend is zorgwekkend, vooral gezien de strenge maatregelen die de Accountantskamer oplegt in dergelijke zaken. Een recent voorbeeld betreft een accountant wiens registratie voor 10 jaar werd doorgehaald na een klacht van het Openbaar Ministerie wegens het opstellen en verwerken van facturen met onjuiste informatie tussen 2013 en 2017. Ook een klacht tegen twee accountants die betrokken waren bij het indienen van een onjuiste aangifte omzetbelasting werd gegrond verklaard, waarbij één accountant de ander had aangespoord om de aangifte in te dienen. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van integriteit en professionaliteit binnen de accountancysector.

Onzorgvuldig handelen van de accountant als (partij-)adviseur

Verder springt het relatief grote aantal zaken in het oog waarbij accountants optraden als (partij-)adviseur en bevindingen en conclusies rapporteerden die geen deugdelijke grondslag hadden. Ook als (partij)-adviseur dient de accountant duidelijk te rapporteren en voorkomen dat op basis van zijn rapport verkeerde conclusies kunnen worden getrokken. Dat geldt te meer als een accountant weet of behoort te weten dat zijn rapport zal worden gebruikt in een gerechtelijke procedure of dient ten behoeve van de totstandkoming van een bindend advies.

Klachten over opdrachten Standaard 4400N

Ook opvallend was het aantal klachten over opdrachten waarop door de accountant Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden, was toegepast. Bij een dergelijke opdracht bepaalt de accountant in overleg met de beoogde gebruikers van zijn rapport de werkzaamheden en de uitgangspunten die voor de opdracht gelden. De gebruikers beoordelen of deze werkzaamheden passend zijn voor het beoogde doel. Dit verschilt duidelijk van controle-opdrachten, waarbij de accountant zelf beslist over de uit te voeren werkzaamheden en hun geschiktheid voor zijn oordeel. Onder Standaard 4400N rapporteert de accountant feitelijke bevindingen die voortvloeien uit zijn werkzaamheden. Hij doet echter geen uitspraak over het gehele onderwerp van zijn werkzaamheden; er wordt geen algehele conclusie getrokken. De accountant kan wel conclusies trekken over specifieke aspecten, maar mag daarbij geen terminologie gebruiken die suggereert dat er een assurance-opdracht is uitgevoerd. Het valt op dat accountants herhaaldelijk niet aan deze vereisten voldeden, wat resulteerde in gegrond verklaarde klachten.

Verwachtingen in de toekomst

Het afgelopen jaar stond de rol van accountants bij de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vaak centraal in de media. Deze richtlijn verplicht grote ondernemingen om over hun duurzaamheidsprestaties te rapporteren in het bestuursverslag, waarbij accountants assurance met een beperkte mate van zekerheid zullen verstrekken over deze rapportage. Hoewel de verplichting tot duurzaamheidsrapportage pas vanaf het boekjaar 2024 geldt, waardoor klachten pas daarna kunnen worden ingediend, heeft de Accountantskamer zich in 2023 al beziggehouden met duurzaamheidsthema’s vanuit verschillende perspectieven.

Naast het evalueren van duurzaamheid binnen het tuchtproces bij de Accountantskamer, heeft de Accountantskamer zich verdiept in de aankomende wet-en regelgeving met betrekking tot de rol van zowel de samenstellende als de controlerende accountant op het gebied van duurzaamheid. Hierbij zijn onderwerpen aan bod gekomen zoals ESG, de betrouwbaarheid van duurzaamheidsinformatie, greenwashing en factoren die het risico op fraude vergroten. Ofwel een nieuwe uitdaging voor accountants. Of deze veranderingen leiden tot klachten, is iets wat de toekomst zal uitwijzen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant