Uitspraak: Accountant schendt fundamentele beginselen van vertrouwelijkheid en integriteit

De accountant [naam 1] is in hoger beroep gegaan tegen de opgelegde maatregel van berisping door de Accountantskamer wegens schending van de fundamentele beginselen van vertrouwelijkheid en integriteit. Het hoger beroep richt zich met name op de zwaarte van de opgelegde maatregel.

Schending fundamentele beginselen van vertrouwelijkheid en integriteit

[Naam 1] is accountant en staat sinds 2017 ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. [Naam 3] is bestuurder van [naam 4]. [Naam 1] heeft vanaf augustus 2016 tot en met juni 2019 in opdracht en voor rekening van [naam 3] werkzaamheden ten behoeve van derden verricht.

In juni 2019 heeft [naam 4] een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de NBA. [Naam 1] zou niet-openbare bedrijfsinformatie, in het bijzonder relevante informatie en offertes met betrekking tot aanbestedingstrajecten, zonder toestemming van [naam 4] met derden, te weten directe concurrenten, hebben gedeeld. De klachtencommissie heeft de klacht gegrond verklaard. In oktober 2021 heeft de NBA de onderhavige klacht bij de Accountantskamer ingediend.

De Accountantskamer heeft vervolgens de klacht, dat [naam 1] niet-openbare bedrijfsinformatie voor eigen gewin heeft gebruikt en het vertrouwelijke karakter van deze informatie heeft miskend, gegrond verklaard. Volgens de kamer heeft de accountant hiermee de fundamentele beginselen van vertrouwelijkheid en integriteit geschonden. Aan de accountant is de maatregel van berisping opgelegd.

Hoger beroep: te zware maatregel

In hoger beroep concentreert [naam 1] zich voornamelijk op de zwaarte van de opgelegde maatregel. [Naam 1] betoogt dat de accountantskamer geen rekening heeft gehouden met het feit dat hij geen eerdere tuchtrechtelijke maatregelen heeft gehad en dat hij onder druk werd gezet door een andere partij, [naam 3], waardoor zijn handelen deels werd ingegeven door externe factoren. Hij stelt dat hij financieel werd benadeeld en dat hij in een schijnconstructie werd gedwongen. Hij benadrukt ook dat hij na het incident professionele hulp heeft gezocht en dat hij heeft geleerd van zijn fouten.

Beoordeling door het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College benadrukt ten eerste dat het feit dat [naam 1] een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten met [naam 3], waarin [naam 3] afziet van het indienen van een tuchtklacht, geen invloed heeft op de bevoegdheid van de NBA om een tuchtklacht in te dienen volgens de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra).

Vervolgens overweegt het college dat bij het bepalen van de zwaarte van de maatregel allereerst gekeken wordt naar de aard en ernst van de tuchtrechtelijk laakbare gedragingen, gevolgd door de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden. Hoewel [naam 1] beweert een ‘first offender’ te zijn, oordeelt het College dat dit niet betekent dat een maatregel van waarschuwing voldoende zou zijn. Het College beschouwt de schending van de fundamentele beginselen van vertrouwelijkheid en integriteit als ernstig, waarbij [naam 1] vertrouwelijke informatie van [naam 3] heeft gebruikt voor concurrentiedoeleinden, zelfs nadat hij contractueel niet meer aan [naam 3] was gebonden.

Het College acht de opgelegde maatregel van berisping passend en geboden, aangezien [naam 1] geen rechtvaardiging heeft geboden voor zijn gedrag. De omstandigheden die [naam 1] aanvoert, zoals zijn gevoel van slechte behandeling door [naam 3] en zijn samenwerking met een externe partner, worden niet gezien als rechtvaardiging voor zijn gedrag en kunnen de ernst van de schendingen niet verminderen.

Concluderend verklaart het College het hoger beroep van [naam 1] ongegrond, waarmee de opgelegde maatregel van berisping gehandhaafd blijft.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Of heeft u schade geleden als gevolg van een fout van een accountant? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant