Uitspraak: Accountant beconcurreert opdrachtgever op ongeoorloofde wijze

C is bestuurder van het Accountantskantoor, BV2 en de coöperatie. Vanaf medio 2018 is betrokkene ook gaan samenwerken met Accountantskantoor2, een accountantsorganisatie met AFM-vergunning.

Op 25 juni 2019 heeft het Accountantskantoor een klacht ingediend bij de Klachtencommissie van de NBA, welke klacht als volgt is samengevat: ‘Betrokkene heeft niet-openbare bedrijfsinformatie, in het bijzonder relevante informatie en offertes met betrekking tot aanbestedingstrajecten, zonder toestemming van het Accountantskantoor met derden, te weten directe concurrenten, gedeeld.’

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels en hij heeft alle vijf fundamentele beginselen geschonden. Klaagster verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft niet-openbare bedrijfsinformatie voor eigen gewin gebruikt en het vertrouwelijke karakter van deze informatie miskend;
  • betrokkene heeft voor dezelfde klant gelijktijdig zowel controle- als samenstelwerkzaamheden verricht.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Klaagster heeft vier casussen beschreven waaruit volgens haar blijkt dat betrokkene vanwege zijn contractuele relatie met C heeft kennisgenomen van leads en offerteaanvragen, om vervolgens een offerte uit te brengen aan dezelfde (potentiële) klanten. In de kern komen de casussen erop neer dat betrokkene volgens klaagster onder de duiven van C heeft geschoten.

De Accountantskamer concludeert uit drie casussen dat betrokkene steeds na ontvangst van een offerte van het Accountantskantoor aan een potentiële klant of een offerteaanvraag van een potentiële klant, een offerte voor dezelfde opdracht of klant heeft uitgebracht. Daarmee heeft betrokkene in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid. Ook is naar het oordeel van de Accountantskamer sprake van schending van het fundamentele beginsel van integriteit. Als hij gebruik wilde maken van de contacten en de offertes waarvan hij tijdens zijn werkzaamheden voor C kennis kreeg om vervolgens zelf offertes uit te brengen, dan had hij hierover naar C toe open kaart moeten spelen, zo overweegt de Accountantskamer. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdeel 2

De fondsmanager van de bovenliggende entiteit had het Accountantskantoor gevraagd om de jaarrekeningen van deze entiteit samen te stellen, maar het Accountantskantoor had daarvoor geen tijd. Daarna heeft de fondsmanager betrokkene gevraagd om de jaarrekeningen samen te stellen. Betrokkene heeft die opdracht aanvaard, omdat het ging om een andere entiteit, de entiteit de facto een andere bestuurder had en de controlewerkzaamheden ten behoeve van het beleggingsfonds (nagenoeg) waren afgerond voordat de samenstelwerkzaamheden aanvingen. Gelet op het verweer van betrokkene is de Accountantskamer van oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat betrokkene ten onrechte geen bedreiging van zijn onafhankelijkheid heeft geïdentificeerd en vervolgens geen toereikende maatregel heeft genomen of dat sprake was van verboden samenloop van dienstverleningen. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt aan betrokkene de maatregel van berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant