Uitspraak: Accountant berispt na uitbrengen van deskundigenbericht zonder deugdelijke grondslag

Met ingang van 1 januari 2020 is betrokkene gepensioneerd en is hij als accountant uitgeschreven uit het register van de Nba.

Administratie- en Advieskantoor (hierna: het administratiekantoor) heeft verschillende werkzaamheden verricht voor klaagsters. Tussen klaagsters en het administratiekantoor is een geschil ontstaan over de door het administratiekantoor gefactureerde bedragen, omdat deze facturen volgens klaagsters valselijk zijn opgemaakt.

Het administratiekantoor heeft in een civiele procedure gevorderd dat klaagsters worden veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen. De rechtbank Limburg, locatie Roermond, heeft deze vordering toegewezen. Klaagsters hebben hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Het administratiekantoor is op 24 december 2015 ontbonden.

In hoger beroep heeft het gerechtshof in zijn tussenarrest van 23 oktober 2018 betrokkene als deskundige benoemd om onderzoek te doen naar een aantal specifieke vragen met betrekking tot de openstaande facturen.

Betrokkene heeft op 6 mei 2019 een conceptrapport (hierna: het conceptrapport) aan klaagsters en het administratiekantoor toegezonden. De raadsman heeft hier verbaasd op gereageerd. Volgens hem zou er een onderzoek in de administratie van het administratiekantoor worden verricht, dat niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er aan het rapport stukken gehecht waarmee niemand bekend was. Verder wordt de eindconclusie volgens de raadsman niet gedragen door de inhoud van het onderzoek.

Op 11 juni 2019 heeft betrokkene zijn deskundigenbericht uitgebracht, waarin hij concludeerde dat de administratie van het administratiekantoor een reëel, inzichtelijk en verifieerbaar beeld gaf. Ook stelt hij dat dat de werkzaamheden die zijn gefactureerd, behoren tot de opgedragen werkzaamheden, dat deze werkzaamheden op de in de facturen vermelde data zijn verricht en dat de in rekening gebrachte uurtarieven hiermee overeenstemmen.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagsters gehandeld in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagsters baseren hun klacht op het verwijt dat betrokkene het onderzoek ten grondslag ligt aan het rapport ondeugdelijk en zonder voldoende hoor en wederhoor heeft uitgevoerd.

Ontvankelijkheid van de klacht

Het verweer van betrokkene dat klaagsters door zijn uitschrijving als registeraccountant geen belang meer hebben bij de beoordeling van hun klacht, omdat een eventuele geldboete toevalt aan de staat en de overige maatregelen betrokkene niet meer zouden kunnen raken, treft geen doel. Voor het indienen van een klacht is een belang van een klager namelijk niet vereist.

Het oordeel

Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft betrokkene zijn bevindingen en conclusies in het rapport volstrekt onvoldoende onderbouwd, waardoor het rapport een deugdelijke grondslag mist. Omdat de deugdelijke grondslag onvoldoende uit het rapport blijkt, heeft betrokkene in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (artikel 2 onder d. van de VGBA). De klacht is daarom in zoverre gegrond.

Voor zover klaagsters menen dat het fundamentele beginsel van objectiviteit (bedoeld in de VGBA) is geschonden, omdat betrokkene onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast, volgt de Accountantskamer hen daarin niet. Betrokkene heeft klaagsters op 6 mei 2019 zijn conceptrapport toegestuurd en heeft hun de gelegenheid geboden om daarop te reageren. Dat klaagsters op dat moment geen vertrouwen meer hadden in betrokkene, waardoor zij hebben volstaan met een summiere reactie, neemt niet weg dat zij de mogelijkheid hebben gehad om te reageren op de bevindingen van betrokkene.

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard, aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant