Uitspraak: Accountant schendt fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid

Betrokkene stelde sinds 2014 de jaarrekeningen van BV1, BV2 en BV3 samen. Klager is aandeelhouder en bestuurder van BV 1 en de heer A is aandeelhouder en bestuurder van BV 3. Beide BV’s houden 50% van de aandelen van BV2. Begin 2016 verslechtert de verhouding tussen klager en A. In een overleg tussen klager, A en betrokkene is afgesproken om een onafhankelijke deskundige te benoemen die de onderneming zou gaan waarderen. Dit advies zou voor beide partijen bindend zijn. Klager en A geven B deze opdracht. B heeft vastgesteld dat het waarderen van de aandelen het conflict niet zou oplossen. Betrokkene heeft op 22 januari 2018 een schriftelijke opdrachtbevestiging gestuurd naar klager en A. Klager heeft de opdracht in beginsel niet ondertekend. Hierop heeft betrokkene aangenomen dat klager geen vertrouwen meer heeft in zijn objectiviteit. Hij raadt klager dan ook aan een andere accountant te zoeken. In een gesprek tussen betrokkene en klager wordt toch tot een opdrachtbevestiging gekomen. Vervolgens heeft betrokkene de btw-aangifte en de aangifte loonheffing van BV1 gedaan. Na deze aangiften hebben klager en betrokkene mailcontact. Klager beschuldigt hierin betrokkene van handelen in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Hieraan liggen de volgende verwijten ten grondslag:

 • Betrokkene heeft vertrouwelijke financiële informatie naar de heer C, gemachtigde van BV3, gestuurd zonder klagers toestemming
 • Betrokkene heeft informatie ingewonnen bij B en deze informatie is in de civiele procedure tegen klager gebruikt
 • Hoewel B had aangegeven dat partijen elkaar tijdens het mediationtraject op de hoogte dienden te houden van alle correspondentie, heeft betrokkene dat niet gedaan. Wel heeft hij correspondentie doorgestuurd naar BV3.
 • Betrokkene was weigerachtig (tijdig) informatie te verstrekken aan BV1 wat mede ertoe heeft geleid dat de aandelen, anders dan was overeengekomen, niet op 1 juni 2018 konden worden overgedragen
 • Betrokkene heeft de mailwisseling over het schenden van de gedragsregels doorgezonden naar de advocaat van BV3.

Het eerste klachtonderdeel acht de Accountantskamer ongegrond. Op het moment van sturen van de informatie, die betrekking had op cijfers van BV2, naar C, was C gemachtigde van BV3. Nu deze vennootschap bestuurder en aandeelhouder was van BV2, was dus geen sprake van vertrouwelijke informatie. Ook het tweede klachtonderdeel acht de Accountantskamer ongegrond. Dit klachtonderdeel heeft betrekking een e-mailbericht van betrokkene aan B. Waarin B vraagt of klager het voorstel van B voor akkoord heeft getekend. De accountantskamer stelt dat gelet op het feit dat een akkoord voor beide partijen tot werkzaamheden voor betrokkene zou leiden de gesteld vraag geen tuchtrechtelijk verwijt oplevert. Het derde klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard. Deze afspraak was volgens de Accountantskamer gemaakt tussen klager en A. Dit gold niet voor betrokkene. Het vierde klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard. Op de zitting blijkt uit de stukken dat betrokkene juist niet weigerachtig was. Het vijfde en laatste klachtonderdeel wordt wel gegrond verklaard. Het zonder overleg doorsturen van de met klager gewisselde e-mails aan de advocaat van A kan niet als een toereikende maatregel worden gekwalificeerd voor het voorkomen van schending van objectiviteit, hij heeft namelijk het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid geschonden.

De klacht wordt deels gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van waarschuwing op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant