Uitspraak: Accountant beroept zich onterecht op retentierecht

Klagers zijn als zelfstandigen zonder personeel werkzaam in de bouw. Betrokkene heeft voor klager 1 sinds 2002 tegen een vergoeding de boekhouding en de aangiftes IB en OB verzorgd. Voor klager 2 en zijn echtgenote heeft betrokkene deze werkzaamheden sinds 2005 verricht. Op de contractuele relatie met klagers zijn de algemene voorwaarden van Y Consultancy van toepassing. In deze algemene voorwaarden is het volgende vermeld: “Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Omstreeks eind september, begin oktober 2015 is tussen klager 1 en betrokkene een conflict ontstaan over de afbouw van een badkamer in het woonhuis van betrokkene. Klager 1 is hierbij als een soort hoofdaannemer opgetreden en klager 2 heeft bepaalde werkzaamheden uitgevoerd. Het conflict heeft betrekking op nog uit te voeren werkzaamheden en het door klagers in rekening brengen van meerwerk.

Op 14 oktober 2015 heeft betrokkene de aangifte IB en de suppletieaangifte OB met de moeder van klager 1 besproken. In dit gesprek heeft de moeder van klager 1 om de originele stukken gevraagd. Betrokkene heeft tijdens deze bespreking zijn factuur voor de werkzaamheden met betrekking tot het boekjaar 2014 ad € 2.925,78 aan de moeder van klager 1 overhandigd. Betrokkene heeft geweigerd de stukken te overhandigen totdat de factuur betaald zou worden. Betrokkene heeft daarbij een beroep gedaan op een opschortingsrecht.

Klager 2 heeft wel de stukken ontvangen. Na diverse betalingsherinneringen van betrokkene heeft klager 2 de factuur op 30 november 2015 voldaan. Op 3 december 2015 heeft hij de originele stukken bij betrokkene opgehaald.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkene weigert stukken die klagers hem met het oog op het indienen van hun aangiften inkomstenbelasting hebben overhandigd, te retourneren, terwijl hij hiertoe verplicht is, ongeacht of zijn facturen worden betaald. Daarnaast heeft betrokkene volgens klagers de aangifte IB en de suppletieaangifte OB van klagers ingediend zonder deze vooraf met ieder van hen te hebben besproken.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat het klagers in dit klachtonderdeel gaat om stukken uit hun eigen administratie, die niet door betrokkene zijn opgesteld. Klagers hebben en hadden dan ook recht op teruggave van deze stukken. Het retentierecht van de accountant ziet alleen op stukken die zijn opgesteld door de accountant zelf. Hierdoor heeft betrokkene in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook het feit dat betrokkene zonder overleg de aangiften van klagers had ingediend zorgt voor een schending van dit beginsel. De Accountantskamer oordeelt dat betrokkene uit het oogpunt van een zorgvuldige uitvoering van zijn werkzaamheden, vooraf aan klagers toestemming had moeten vragen voor het indienen van de aangiften voorafgaand aan de bespreking hiervan. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant