Uitspraak: Accountant bij aanvragen toeslag voldoende zorgvuldig gehandeld

Betrokkene staat sinds 1994 ingeschreven als registeraccountant in de daartoe bestemde registers. Sinds 2006 staat hij ingeschreven als accountants-administratieconsulent. Betrokkene is werkzaam bij een accountantskantoor. Moeder van klager was eigenaar van een woning. De woning heeft zij in 1997 verkocht aan klager (sub 2). Moeder kreeg een levenslang recht van vruchtgebruik op de woning. Sinds 2000 zijn moeder en zoon klant bij het accountantskantoor waar betrokkene werkzaam is. Klagers zijn bij een andere accountant klant.

In 2015 heeft de zoon aan een medewerker van het accountantskantoor verzocht om een huurovereenkomst voor moeder op te stellen. Moeder zou de woning van klager (sub 2) gaan huren. De medewerker werd ook verzocht om voor moeder huurtoeslag aan te vragen. De medewerker heeft de huurovereenkomst opgesteld, waarin een maandhuur van 650 euro wordt vermeld. Het bedrag is exclusief gas, water en licht. De overeenkomst is ook aan de zoon toegestuurd. Vervolgens is op basis van de overeenkomst huurtoeslag aangevraagd. De Belastingdienst heeft de toeslag in 2015 toegekend. De zoon heeft de overeenkomst aan klagers doorgestuurd. Ook moest de som worden aangepast naar 650 euro inclusief. De wijziging is echter niet aan het accountantskantoor doorgegeven.

Op enig moment is moeder overleden. De Belastingdienst heeft de erven laten weten dat moeder nooit recht had op huurtoeslag, nu de woning (voor een deel) haar eigendom was. De jaren waarover huurtoeslag is betaald, zijn teruggevorderd. Klagers maken bezwaar tegen dit besluit. De Belastingdienst past haar stelling aan, nu uit de uittreksels van het Kadaster niet is gebleken dat moeder mede-eigenaar was. Wel moest de toeslag worden verminderd, omdat was uitgegaan van 650 euro exclusief.

Klagers besluiten het accountantskantoor aansprakelijk te stellen. Een medewerker van het kantoor had bij het opstellen van de overeenkomst geen rekening gehouden met het vruchtgebruik van moeder. Betrokkene heeft laten weten dat het kantoor geen aansprakelijkheid zal erkennen, nu klagers zelf wisten dat moeder het recht van vruchtgebruik op de woning had. Om de zaak tot een einde te brengen is een schikkingsvoorstel van 2.500 euro gedaan, tegen finale kwijting. Dit voorstel is door klagers geaccepteerd.

De klacht

Betrokkene zou hebben gehandeld in strijd met geldende gedrags- en beroepsregels. Klagers verwijten de betrokkene dat de huurtoeslag op grond van onjuiste gegevens is aangevraagd, hij zijn zorgplicht jegens klagers heeft geschonden en/of dat hij zich als accountant onwaardig heeft gedragen.

Beoordeling

Het handelen van de accountant wordt getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Ten aanzien van de huurtoeslag voeren klagers aan dat de medewerker huurtoeslag heeft aangevraagd op basis van onjuiste gegevens. Er is uitgegaan van de overeenkomst, waardoor een verkeerde huursom is gehanteerd.

Ook zou ten onrechte geen rekening zijn gehouden met het recht van vruchtgebruik op de woning. De kamer is van oordeel dat bij het aanvragen van de huurtoeslag voldoende zorgvuldig is gehandeld. De overeenkomst is immers met de zoon doorgesproken. Daardoor was er voldoende informatie voorhanden om de aanvraag te doen. De zoon heeft de medewerker niet op de hoogte gesteld van de wijziging van de huursom in de overeenkomst. De medewerker was niet bekend met het vruchtgebruik, omdat in het dossier van moeder geen documenten zaten met betrekking tot dat recht. De zoon had de medewerker hierover moeten informeren. Het betrof een execution only, nu geen advies aan de medewerker is gevraagd.

Daarnaast zou de zorgplicht zijn geschonden volgens klagers. Klagers zouden betrokkene om hulp hebben gevraagd toen de huurtoeslag werd teruggevorderd. Betrokkene heeft geen hulp geboden en ook niets gedaan om de fouten recht te zetten. De kamer achtte deze grond ook ongegrond. Klagers en het accountantskantoor hadden geen klantrelatie. Er is ook geen opdracht gegeven.

Tot slot voeren klagers aan dat sprake is van accountant onwaardig gedrag. Betrokkene zou feiten hebben verdraaid en andere de schuld hebben gegeven. Betrokkene heeft aansprakelijkheid afgewezen. Klagers hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de accountant anders had moeten handelen. Het klachtonderdeel is ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant