Uitspraak: Accountant doet onvoldoende in het kader van NVKS

Op 28 oktober 2011 heeft een toetsing van het accountantskantoor van betrokkene plaatsgevonden op grond van de ‘Verordening op de Perio- dieke Preventieve Toetsing’. Uit die toetsing kwam dat het kantoor niet voldeed aan de eisen. Inmiddels is een verbeterplan ingediend.

Een hertoetsing heeft op 7 oktober 2014 plaatsgevonden. Dit leidde opnieuw tot een negatief resultaat. Omdat betrokkene enkele verbeteringen had doorgevoerd heeft de Nba toen besloten geen tuchtklacht in te dienen maar het kantoor opnieuw te toetsen.

Op grond van de nieuwe reguliere toetsing heeft op 20 september 2016 een toets plaatsgevonden. Ook toen voldeed het kantoor niet aan de eisen. Het verbeterplan is op 30 juni 2017 geschreven en op 26 juli 2017 goedgekeurd. Over de hertoetsing is betrokkene geïnformeerd op 1 februari 2018 en op 3 mei 2018. De uitvoering daarvan is vanwege ziekte van betrokkene in 2018 vertraagd.

Een hertoetsing vindt vervolgens plaats op 31 oktober 2018. Het conceptverslag is per brief van 14 december 2018 toegezonden. Betrokkene heeft hierop gereageerd per e-mail van 11 januari 2019. Bij brief van 12 januari 2019 is het definitieve (her)toetsingsverslag aan betrokkene gezonden.

Aan de toetsing is een eindoordeel gekoppeld. Deze hertoetsing heeft geresulteerd in het eindoordeel van 18 maart 2019. Dit eindoordeel hield in dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk in opzet en werking niet voldeed aan het bepaalde bij of krachtens de Wab. Klaagster besluit een tuchtklacht in te dienen en heeft betrokkene daarover in een brief van 11 april 2019 op de hoogte gebracht.

De klacht

Betrokkene heeft er niet voor gezorgd dat het kantoor beschikking had over een toereikend kwaliteitssysteem. Volgens klaagster wordt zowel niet voldaan aan te stellen eisen op organisatieniveau, als op opdrachtniveau.

Beoordeling

Het kantoor van betrokkene is een accountantseenheid met één eindverantwoordelijke accountant en is daarom op grond van artikel 27, tweede lid NVKS vrijgesteld van een aantal daarin opgenomen voorschriften.

Betrokkene heeft diverse verwijten van klaagster niet betwist. De verwijten zijn gegrond. Het verweer dat betrokkene in 2018 ziek is geweest en dit van invloed is geweest op het kantoor slaagt niet. De tekortkomingen zijn al sinds 2011 kenbaar en zijn in de jaren daarna niet dan wel onvoldoende verbeterd. De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van doorhaling voor de duur van achttien maanden passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant