Uitspraak: Accountant drie maanden geschorst omdat hij veel te laat een verbeterplan indient

Betrokkene is eigenaar van een accountantskantoor (hierna: het kantoor). Op 6 september 2017 heeft een toetsing van het kantoor plaatsgevonden op grond van de (destijds geldende) Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen (hierna: Vo-Kwb).

De toetsers hebben tekortkomingen geconstateerd in drie getoetste samenstellingsopdrachten en in een getoetste beoordelingsopdracht. Aan twee van de vier (kern) doelstellingen in elk dossier was volgens hen niet voldaan en een aantal subaandachtspunten is negatief beoordeeld. Betrokkene is meerdere malen (zo’n zeven keer) gevraagd met een verbeterplan te komen. Na ruim drie jaar heeft hij dit verbeterplan ingediend. Een maand later is dit plan goedgekeurd.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (Nba) is klager in de zaak. Zij verwijt betrokkene dat hij aanhoudend heeft geweigerd om een verbeterplan in te dienen en daardoor in strijd heeft gehandeld met artikel 16, eerste lid en artikel 5 van de Vo-Kwb. Als gevolg van die weigering heeft klaagster niet kunnen beoordelen of het kwaliteitssysteem van de accountantspraktijk inmiddels wel aan de eisen voldoet.

De beoordeling

De Accountantskamer stelt voorop dat in het geval het eindoordeel na een toetsing is dat de kwaliteit verbetering behoeft, een accountant een verbeterplan behoort in te dienen. Betrokkene is (nagenoeg) geheel akkoord gegaan met de inhoud van het toetsingsverslag van 20 september 2017. Hij heeft ook erkend, ondanks de herhaalde verzoeken van klaagster, geen verbeterplan te hebben ingediend. Van betrokkene had naar het oordeel van de Accountantskamer mogen worden verwacht dat hij voor het tijdig opstellen van een verbeterplan zonodig externe hulp zou hebben ingeroepen. Dit heeft hij niet gedaan.

Met zijn handelwijze heeft betrokkene het in de verordeningen neergelegde toetsingssysteem langdurig gefrustreerd, aldus de Accountantskamer. Ondanks dat klaagster meerdere malen heeft aangegeven dat betrokkene een verbeterplan moest indienen, heeft hij dit niet gedaan. Hierdoor heeft hij volgens de Accountantskamer gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit en van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van tijdelijke doorhaling voor de duur van drie maanden opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant