Uitspraak: Accountant geeft toereikende onderbouwing voor zijn werkzaamheden omtrent huwelijkse voorwaarden

Betrokkene is accountant. Klager drijft een tuinbouwbedrijf. Klager en zijn (ex-)echtgenote hebben het accountantskantoor van betrokkene onder andere opdracht gegeven om ten behoeve van het periodiek verrekenbeding jaarlijks een administratieve uitwerking van de huwelijkse voorwaarden (hierna: administratieve uitwerking) samen te stellen. Betrokkene was daarvoor eindverantwoordelijk.

Vanaf boekjaar 2012 heeft betrokkene geen administratieve uitwerkingen samengesteld. Klager en zijn (ex-)echtgenote zijn in 2016 uit elkaar gegaan. Betrokkene heeft op 16 februari 2017 voor de jaren 2012 tot en met 2016 in concept de administratieve uitwerkingen samengesteld.

Na een mislukte mediation is een echtscheidingsprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank. De rechtbank heeft de echtscheiding tussen klager en zijn (ex-)echtgenote uitgesproken en een wijze van verrekening vastgesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat klager en zijn (ex-)echtgenote niet hebben voldaan aan de periodieke verrekenplicht en dat finaal moet worden verrekend.

Klager heeft het accountantskantoor bij brieven van 30 april 2018, 5 september 2019 en 26 juni 2020 aansprakelijk gesteld voor gemaakte fouten in de jaarlijkse verrekening op basis van de huwelijkse voorwaarden. Deze aansprakelijkheid heeft het accountantskantoor steeds afgewezen.

Klager heeft het accountantskantoor op 24 juli 2020 meegedeeld dat een tuchtklacht tegen betrokkene zal worden ingediend Klager heeft betrokkene gevraagd om te reageren op de eerder verzonden brieven. Bij brief van 4 september 2020 is namens het accountantskantoor en betrokkene inhoudelijk gereageerd op de brieven van klager. De aansprakelijkheid voor de door klager geleden schade is afgewezen.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft ondanks herhaalde verzoeken niet gereageerd op de brieven en e-mails die namens klager aan het accountantskantoor zijn gestuurd;
  • betrokkene heeft niet voldaan aan de opdracht om jaarlijks aan de hand van de huwelijkse voorwaarden administratieve uitwerkingen (door klager aangeduid als verrekenstaten) samen te stellen en zorg te dragen voor verrekening;
  • betrokkene heeft de administratieve uitwerkingen van de huwelijkse voorwaarden niet correct opgesteld.

De beoordeling

De Accountantskamer overweegt ten aanzien van het eerste klachtonderdeel dat betrokkene de accountant van klager én zijn (ex-)echtgenote is geweest. Betrokkene heeft verklaard dat zij niet op een vraag van klager heeft gereageerd omdat haar objectiviteit in het geding was, hierdoor heeft zij geconcludeerd dat zij niet meer bij het dossier van klager betrokkene zou moeten zijn. Deze conclusie acht de Accountantskamer aanvaardbaar. Daarbij is in aanmerking genomen dat klager wel een reactie op zijn brief heeft gekregen. De jurist van het accountantskantoor heeft het standpunt van betrokkene aan klager kenbaar gemaakt. Verder wordt overwogen dat klager in zijn brieven van 30 april 2018, 5 september 2019 en 26 juni 2020 het accountantskantoor aansprakelijk heeft gesteld. Omdat deze brieven niet aan betrokkene waren gericht, was betrokkene niet gehouden om daarop te reageren. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

De Accountantskamer stelt ten aanzien van het tweede klachtonderdeel voorop dat het niet aan betrokkene als accountant is om jaarlijks te verrekenen. Dit is aan klager en zijn (ex-)echtgenote. Klager heeft op de zitting erkend dat hij en zijn (ex-)echtgenote ermee hebben ingestemd dat het samenstellen van de administratieve uitwerkingen vanaf het jaar 2012 zou worden uitgesteld. Gelet op deze instemming van klager en zijn (ex-)echtgenote kan betrokkene, naar het oordeel van de Accountantskamer, niet worden verweten dat zij de administratieve uitwerkingen niet jaarlijks heeft samengesteld. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Klager stelt zich in het derde klachtonderdeel op het standpunt dat de door betrokkene opgestelde administratieve uitwerkingen niet correct zijn, omdat de verkoop van onroerende zaken aan de gemeente niet in overeenstemming met de huwelijkse voorwaarden is verwerkt. Dit heeft voor klager tot een aanzienlijk financieel nadeel geleid. Klager heeft ter onderbouwing van zijn standpunt verwezen naar een e-mail van zijn huidige accountant. De Accountantskamer is van oordeel dat klager niet aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene de huwelijkse voorwaarden niet juist heeft toegepast in de administratieve uitwerking waarop de klacht ziet. De reden hiervoor is dat betrokkene een toereikende onderbouwing heeft gegeven voor de in deze uitwerking opgenomen bedragen. De e-mail van de nieuwe accountant van klager leidt niet tot een ander oordeel, omdat hij op de zitting heeft verklaard dat hij alleen naar de belastingkant heeft gekeken en niet naar de huwelijkse voorwaarden, omdat deze volgens hem op het terrein van een jurist liggen. Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond.

De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant