Uitspraak: Accountant handelt bij beslaglegging in strijd met fundamentele beginsel van professionaliteit

In het najaar van 2013 heeft betrokkene in het kader van een doorstart accountantswerkzaamheden verricht voor de eenmanszaak A. Op enig moment heeft A klager bij betrokkene geïntroduceerd. Klager heeft zich bereid verklaard A bij de doorstart te ondersteunen en door middel van de oprichting van een besloten vennootschap de activiteiten van A over te nemen.

Op een gegeven moment is gebleken dat klager niet over de benodigde liquide middelen beschikte, waarna door betrokkene aan klager is geadviseerd te stoppen met zijn pogingen om A te redden. In februari 2014 is de verstandhouding tussen klager en betrokkene ernstig verslechterd. Dit heeft geleid tot beëindiging van de werkzaamheden van betrokkene voor klager.

Betrokkene heeft ter verkrijging van betaling voor de door hem verrichte werkzaamheden een civiele procedure gestart tegen klager. Voor betaling van een deel van het gevorderde bedrag is klager als borg voor A aangesproken en veroordeeld.

Op 13 november 2014 is namens betrokkene executoriaal derdenbeslag gelegd onder het ABP op een periodieke pensioenuitkering van klager. Dit derdenbeslag is tot klagers faillissement, in december 2017, gehandhaafd. Op 14 december 2014 is executoriaal beslag gelegd op diverse schilderijen van klager. Deze schilderijen zijn nadien verkocht.

De klacht

Klager wendt zich tot de Accountantskamer met een aanzienlijk aantal klachten. Betrokkene wordt onder andere verweten dat hij ten onrechte heeft verklaard dat klager borg zou staan voor de rekeningen van A, de rekeningen van betrokkene onredelijk hoog en onvoldoende gespecificeerd zijn en betrokkene ten onrechte beslag heeft laten leggen op de pensioenuitkering.

De beoordeling

Het overgrote deel van de klachtonderdelen wordt niet-ontvankelijk verklaard. Klager heeft namelijk te laat geklaagd bij de Accountantskamer ten aanzien van deze onderdelen.

Omtrent een valse aangifte van stalking en een verklaring van betrokkene tegen klager oordeelt de Accountantskamer als volgt. Het gegeven dat de aangifte niet tot een veroordeling heeft geleid is onvoldoende om te stellen dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Verder heeft betrokkene ook niet duidelijk gemaakt waarom de verklaringen van betrokkene onjuist zijn.

Ten aanzien van het klachtonderdeel omtrent beslaglegging op klagers pensioenuitkering is de Accountantskamer van oordeel dat wel sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De Accountantskamer overweegt namelijk dat uit het contact met klager niet kan worden afgeleid dat klager zich borg heeft willen stellen voor alle geldschulden van A en zijn vennootschap. Daarnaast wist betrokkene dat klager psychische klachten had. Dit had betrokkene ertoe moeten brengen zich af te vragen of hij zich jegens klager anders zou moeten opstellen dan ten opzichte van andere debiteuren van zijn kantoor. Dat de rechtbank de vordering van betrokkene heeft toegewezen, maakt nog niet dat hij bij de beslaglegging op basis van dit vonnis in overeenstemming met de voor hem geldende gedragsregels heeft gehandeld, aldus de Accountantskamer. ‘Het vonnis is immers een verstekvonnis en het door klager hiertegen ingestelde verzet is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Door geen rekening te houden met de psychische klachten en toestand van klager heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Door zich te veel te laten leiden door eigen belang heeft betrokkene ook gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van objectiviteit en professionaliteit.

De beslissing

Betrokkene krijgt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant