Uitspraak: Accountant heeft bij controle jaarrekening onzorgvuldig gehandeld

Accountant zou bij de behandeling en controle van de jaarrekening van B.V. X onzorgvuldig hebben gehandeld. Hij zou ook het beginsel van vakbekwaamheid hebben geschonden bij de afhandeling van de jaarrekeningen.

Aanleiding

Appellant is accountant en is werkzaam bij het accountantskantoor. Het accountantskantoor heeft in november 2016 een opdracht aanvaard voor de controle van de jaarrekening 2016 van X B.V.

Als gevolg van een gesloten participanten overeenkomst door X B.V. met onder andere naam 2 en haar dochtervennootschap naam 7, ontstond bij appellant de vraag hoe de aanspraken van de uittredende participanten moesten worden verantwoord in de jaarrekening. Van 2013 tot en met 2015 stonden deze gepresenteerd als een langlopende schuld en daarmee als vreemd vermogen. X B.V. wenste deze aanspraken als eigen vermogen in de vorm van agio reserve in de balans op te nemen. Dit gaf voor appellant reden een nadere opinie van naam 5 te vragen, deze luidde als volgt:

“Samenvattend kan worden gesteld dat de Certificaathouders nog steeds houder zijn van de met de door de Uittreders gehouden aandelen corresponderende Certificaten en dat de naam 10 nog steeds houder is van de met die Certificaten corresponderende aandelen in het kapitaal van X B.V. Dit maakt dat ter zake van de Uittredingen geen wijzigingen hebben opgetreden in het aantal geplaatste (Certificaten van) aandelen in het kapitaal van X B.V., noch in de hoogte van het op die (Certificaten van) aandelen geadministreerde agio.”

De aanspraken van de uittredende participanten zijn vervolgens in zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde jaarrekening 2016 als agioreserve (eigen vermogen) opgenomen. Appellant heeft na zijn controle vervolgens ook een goedkeurde accountantsverklaring afgegeven. Begin 2018 heeft appellant de jaarrekening 2017 gecontroleerd en hierbij een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven. In de geconsolideerde jaarrekening worden de aanspraken als vreemd vermogen aangemerkt, terwijl in de enkelvoudige jaarrekening de aanspraken als eigen vermogen worden aangemerkt.

Naam 2 is vervolgens naar de rechter gestapt. Zij heeft een verzoekschrift ingediend tot vernietiging van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van X B.V. tot vaststelling van de jaarrekening 2017. De Hoge Raad heeft de beschikking van de Ondernemingskamer, waarin het besluit van X B.V. wordt vernietigd, bekrachtigd.

Uitspraak van de Accountantskamer

De klacht van naam 7, dochtervennootschap van naam 2, wordt gedeeltelijk gegrond verklaard door de Accountantskamer. Voor wat betreft de controle van de jaarrekening 2016 wordt de klacht gegrond verklaard. In dit klachtonderdeel wordt appellante verweten dat hij: “niet vakbekwaam heeft gehandeld doordat hij bij de controle van de jaarrekeningen 2016 en 2017 van X B.V. de van toepassing zijnde wet- en regelgeving onjuist en onvolledig heeft toegepast.”

De accountantskamer heeft aan zijn oordeel ten grondslag gelegd dat appellant op onzorgvuldige wijze tot een oordeel is gekomen ten aanzien van de verslaglegging van de aanspraken.

De beoordeling in hoger beroep

Het College stelt vast dat tot 2015 de uittredende participanten als vreemd vermogen zijn weergegeven. De verandering van opname is een substantiële wijziging die een duidelijke en inzichtelijke onderbouwing vereist. Het College is van oordeel dat hiervan geen sprake is. Het raadplegen van naam 5 was hiervoor onvoldoende. Naam 5 ging namelijk niet in op de vraag hoe de uittreding moest worden verwerkt in de verslaggeving. Gezien het gerezen conflict tussen X B.V. en naam 2 had appellant zich bewust moeten zijn van het belang van het inzichtelijk maken van de verantwoording van de aanspraken als eigen in plaats van vreemd vermogen, zo oordeelt het College. Het College verklaart het hoger beroep ongegrond. Lees de hele uitspraak over de controle van de accountant.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant