Uitspraak: Accountant heeft genoeg waarborgen getroffen met het oog het beginsel van objectiviteit

Betrokkene is vanaf 2008 samen met een compagnon een investerings- en adviesbedrijf begonnen. De activiteiten zijn ondergebracht in de besloten vennootschap A BV, waarvan betrokkene aandeelhouder is. Daarnaast houdt betrokkene 75% van de aandelen in B BV welke een accountantskantoor exploiteert.

Klager en C zijn vennoten van een VOF. Zij exploiteerden een gastenaccommodatie voor paardenliefhebbers in een gehuurde bedrijfsruimte, waarin tevens een manege aanwezig was. Klager en C hebben in 2010 de manege gekocht, zij kregen alleen de financiering iet rond. Ter voorkoming van een boete heeft A BV de koop overgenomen en de manege voor vijf jaar aan de VOF verhuurd.

Per 1 april 2012 werd de huurovereenkomst van A met de VOF beëindigd, dat de activa en de activiteiten per 1 april 2012 van de VOF aan D BV werden overgedragen en dat C en klager een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan met D BV (een 100% dochter-BV van A BV).

De administratie en het opstellen van jaarcijfers van de VOF werd in eerste instantie verzorgd door mevrouw E van F Accountants Belastingadviseurs. Betrokkene heeft eind 2012 specificaties gemaakt van inkomsten, kosten en onderlinge betalingen van de VOF aan D BV en omgekeerd. Op 16 januari 2013 heeft betrokkene deze specificaties op het kantoor van F aan mevrouw E toegelicht.

Aan de hand van deze specificaties is een creditfactuur opgesteld van de VOF aan D BV, waaruit blijkt dat zij D B.V. nog € 20.493,– is verschuldigd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels, door voor hem accountantswerkzaamheden te verrichten terwijl betrokkene daarbij belang had en dus niet objectief heeft opgetreden. Deze werkzaamheden zien op de opgestelde specificaties en het opstellen van de jaarcijfers 2012 van de VOF.

De beoordeling

De Accountantskamer oordeelt ten aanzien van het opstellen van de specificaties door betrokkene dat klager niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene met het opstellen van de specificaties heeft gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit. Betrokkene heeft door de specificaties voor te leggen aan een accountant van een ander kantoor terecht een dreiging gezien voor zijn objectiviteit. Hij heeft met het overleggen en toelichten van zijn specificaties, een juiste waarborg getroffen. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Ten aanzien van de tweede werkzaamheid oordeelt de Accountantskamer dat het enkele feit dat betrokkene de jaarcijfers heeft opgesteld onvoldoende is om te kunnen spreken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant