Uitspraak: Accountant heeft onjuist cijfers in zijn publicatieverslagen opgenomen

Betrokkene is sinds eind 2011 accountant van de vennootschap Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen B.V.1 en B.V.2. Holding B.V. stond garant voor de betaling van leveringen van klaagster aan B.V.1. Op 10 januari 2012 heeft Holding B.V. ten behoeve daarvan een verruimde garantstelling afgegeven. Klaagster heeft toen de liquiditeit van Holding B.V. en B.V.1 onder meer op basis van de gepubliceerde balansen getoetst en voor de garantstelling als voldoende beoordeeld.

Op 23 december 2011 heeft betrokkene aan de directie van B.V.1 met betrekking tot de vennootschap verslag uitgebracht over het boekjaar 2010 en een samenstellingsverklaring bij de jaarrekening over dat jaar afgegeven. Later zijn Holding B.V. en vijf dochtervennootschappen waaronder B.V.1, failliet verklaard. Bij klaagster zijn daardoor facturen onbetaald gebleven voor een bedrag van € 133.389,59.

Per e-mail van 14 mei 2012 heeft betrokkene aan de curator in deze faillissementen de voorlopige jaarrekening 2010 van Holding B.V. toegezonden en hem bericht dat het een weergave is van hetgeen in de administratie was vastgelegd en dat hij daarbij nog geen samenstellingsverklaring heeft afgegeven.

Klaagster heeft een civiele procedure aangespannen tegen de indirecte bestuurder van Holding B.V. en in dat kader gesteld dat het afgeven namens Holding B.V. van de verruimde garantstelling onrechtmatig is.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat onder verantwoordelijkheid van betrokkene over het boekjaar 2010 publicatieverslagen van Holding B.V. en B.V.1 zijn gedeponeerd, waarin onjuiste cijfers zijn opgenomen. Waren de juiste cijfers door betrokkene gedeponeerd, dan had er mogelijk geen verruimde garantstelling afgegeven kunnen worden, zo stelt klaagster.

De beoordeling

Betrokkene heeft erkend dat er verschillen zijn tussen de cijfers in de publicatiestukken en de stukken waarop klaagster heeft gewezen, maar het effect van die verschillen gerelativeerd. Hij heeft daarnaast aangevoerd dat er geen definitieve jaarrekening van Holding B.V. is opgesteld.

Naar het oordeel van de Accountantskamer had betrokkene, nu het kantoor waaraan hij is verbonden, de deponering van de publicatiestukken van B.V.1 heeft verzorgd, erop moeten toezien dat de gepubliceerde balans op juiste wijze was ontleend aan de balans in de opgemaakte en vastgestelde jaarrekening en hadden de verschillen daartussen hem niet mogen ontgaan. Dit tekortschieten levert strijd op met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid.

Betrokkene heeft met betrekking tot de afwijkingen in de gepubliceerde balans van Holding B.V. ten opzichte van de jaarrekening, aangevoerd dat de jaarrekening van Holding B.V. nooit is vastgesteld en dat hij bij deze jaarrekening geen samenstellingsverklaring heeft afgegeven. De Accountantskamer verwerpt dit verweer. Zij is van oordeel dat er op betrokkene, de verplichting rustte ervoor te waken dat zijn kantoor overging tot deponering van publicatiestukken. Ook deze handelwijze levert strijd op met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. De klacht wordt gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant