Uitspraak: Accountant heeft salarisvoorschriften omzeild in eigen voordeel

Betrokkene is ingeschreven als registeraccountant. Klager is werkzaam als accountant voor BV1. In opdracht van het bestuur van Stichting1 en waarnemend directeur van Hospitaal C heeft hij werkzaamheden verricht. Op 1 december 2016 is betrokkene in dienst van de stichting getreden als algemeen directeur.

Klaagster was bij de stichting werkzaam. Zij vervulde de functie van Hoofd Algemene zaken van het Hospitaal. Zij is op enig moment uit haar functie ontheven. Klaagster heeft op 26 maart 2014 aan D een brief gestuurd. D is de voorzitter van het bestuur. In de brief schrijft klaagster over fraudeleuze betalingen die C zou hebben verricht. Het bestuur heeft vervolgens om betreffende financiële informatie verzocht. Hierbij is opgemerkt dat de positie van klaagster niet in gevaar zou komen.

Klaagster doet dan ook verslag aan het bestuur van de financiële transacties in 2013 en 2014. Een maand later doet klaagster ook nog verslag van de financiële transacties in de periode 2011 tot en met 2014.

Processen

Betrokkene heeft in opdracht ban D eind 2014 onderzoek gedaan naar de inkomende en uitgaande financiële stroom over stichting1 over de periode 2011 tot en met 2014. In dit onderzoek (hierna: TOR), staat onder andere de volgende passage: Het onderzoek omvat een toedrachtsonderzoek naar de inkomende en uitgaande financiële stromen van [stichting1] alsmede naar de daarbij betrokken personen en partijen, in het bijzonder gericht op de ontvangen meldingen door het hoofd van de afdeling Financiële Zaken van ongeregeldheden in 2013 en 2014 in haar brief van 22 september 2014 (Rapportage van ongeregeldheden). De aangekaarte zaken zijn te koppelen aan enkele processen van de bedrijfsvoering. De onderkende processen zijn: 1. Inkoop (traject van offerteaanvraag tot en met betaling) 2. Voorschotten 3. Declaraties 4. Leningen Namens het stichtingsbestuur zal de penningmeester de heer [E] als contactpersoon worden aangewezen.

Op 18 april 2015 is een overeenkomst getekend namens C. Betrokkene zou diensten leveren aan het kapitaal. De diensten zouden bestaan uit adviseren, analyseren en becommentariëren.

Staf wil duidelijkheid

Het bestuur heeft op 30 juni 2015 F, voorzitter van de medische staf van het Hospitaal, geïnformeerd over het onderzoek dat betrokkene zou uitvoeren. De medische staf wenste graag duidelijkheid te hebben. Daarom heeft D betrokkene verzocht om ook navraag te doen naar handelingen en deze handeling ook te toetsen of het valt onder ordentelijk bestuur en financieel beheer.

Het gaat om de volgende handelingen: 1. De administratie, de financiële afwikkeling en verslaglegging van diensten die in het algemeen en ‘des zaterdags’ in het bijzonder in de operatiekamer worden verleend; 2. De administratie, de financiële afwikkeling en verslaglegging van het gebruik van bloed en bloedproducten tijdens verrichtingen die in de operatiekamer plaatsvinden in het bijzonder op de zaterdag en evenzo voor wat betreft de levering/verstrekking aan andere instellingen; 3. De financiële lasten en inkomstenderving voor [stichting1] vanwege het verwijzen naar Laboratoria buiten [stichting1], voor laboratoriumonderzoeken die met dezelfde kwaliteit (en tegen gelijke of lagere kosten) in het laboratorium van [stichting1] kunnen worden gedaan; 4. Het oneigenlijk verrichten van laboratoriumonderzoek door laboratoriummedewerkers als privé ondernemer die daarvoor aparte vergoeding vragen (niet ten behoeve van het ziekenhuis); 5. Privé bedrijvigheden die tijdens werktijd in [stichting1] plaatsvinden en die het karakter hebben van bancaire zaken.”

Betrokkene heeft op 5 augustus 2015 laten weten dat de aanvullende punten bij het lopende onderzoek zullen worden betrokken en dat het conceptrapport een maand later klaar zou zijn in verband met de extra werkzaamheden.

Interview met klaagster

Betrokkene heeft met klaagster op 6 augustus 2015 een interview gehouden. Daarin is besproken dat het verslag van het interview wordt voorgelegd aan klaagster om te waarborgen dat alles correct is verwoord. Het verslag wordt niet naar buiten gebracht en dient ook niet als rapport.

Presentatie van bevindingen

Betrokkene heeft na het afronden van het onderzoek een brief gestuurd met een uitnodiging om de presentatie over de belangrijkste onderzoeksbevindingen, bij te wonen.

Betrokkene krijgt van D de opdracht op 29 november 2016 om het bestuur en directie van het Hospitaal te ondersteunen bij het opstellen van een directiereglement.

Betrokkene is directeur

C is ontheven uit zijn functie in november 2016. De arbeidsovereenkomst is per 1 juni 2017 beëindigd. Betrokkene is per 1 december 2016 benoemd tot algemeen directeur van de Hospitaal. Hiervoor krijgt hij maandelijks een salaris. Betrokkene heeft ook over de periode december 2016 tot en met augustus 2017 consultancy-werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor ontving hij maandelijks een bedrag van 7.500 euro. Klaagster heeft vervolgens betrokkene in zijn hoedanigheid als algemeen directeur vrijgesteld van werkzaamheden in afwachting van een overplaatsing.

Klaagster is van mening dat betrokkene strijdig heeft gehandeld met de geldende gedrags- en beroepsregels. Daarbij worden de volgende verwijten gemaakt: betrokkene is door C benaderd, terwijl zij elkaar al kenden. Hierdoor is een risico van ongepaste beïnvloeding ontstaan. Betrokkene was niet objectief en onafhankelijk. Betrokkene heeft meerdere opdrachten tegelijk verricht. De opdrachten werden ook door C verstrekt. Eveneens is een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid gegeven over het toedrachtsonderzoek. Het concepteindrapport is niet voor wederhoor aan klaagster voorgelegd. Betrokkene heeft eindconclusies getrokken die klaagster in een kwaad daglicht stellen. Een lopend schandaal met luiertassen is niet betrokken in zijn onderzoek. Betrokkene heeft eveneens geen maatregelen getroffen om bedreiging van objectiviteit en onafhankelijkheid te waarborgen.

Stukken tijdens zitting

Klaagster heeft tijdens haar zitting stukken aan haar klaagschrift gevoegd die de handelswijze van betrokkene als directeur weergeven. Deze verwijten zijn zodanig laat naar voren gebracht, dat deze aanvulling als ontoelaatbaar moet worden gezien. Betrokkene zou anders geen dan wel onvoldoende gelegenheid hebben gehad om verweer te kunnen voorbereiden. Het staat de goede procesorde in de weg om de nieuwe klachtonderdelen wel te bespreken. Ze blijven dus buiten behandeling.

Tijdens het handelen van de accountant in de uitoefening van zijn beroep, is hij onderworpen aan tuchtrechtspraak. Er moet worden gekeken naar de regels omtrent gedrags- en beroepsregels die ten tijden van het handelen of nalaten golden.

Stukken van betrokkene tijdens zitting

Klaagster heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen toelating van stukken die betrokkene pas op de zitting naar voren heeft gebracht. Deze stukken zijn wel tot het geding toegelaten. Betrokkene heeft een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid. Echter, dit verwijt faalt. De kamer benadrukt dat de accountant gehouden is om mee te werken naar onderzoek van een hem betreffende klacht en zoveel informatie moet verstrekken in het kader van een adequate beoordeling van het gedrag door de tuchtrechter.

Geheimhouding

Ook is aangevoerd dat een accountant gehouden is de gegevens of inlichtingen die hem in vertrouwen zijn verstrekt, ook daadwerkelijk geheim moet houden. Bij het al dan niet verstrekken van vertrouwelijke gegevens moeten belangen van derden en betrokken partijen worden afgewogen, evenals de betrouwbaarheid, volledigheid en de onderbouwing.

Betrokkene zou twee kwesties niet in zij onderzoek hebben betrokken. De kamer is van oordeel dat de verwijten onvoldoende onderbouwd zijn en dan van betrokkene niet kan worden gevergd dat hij het vertrouwelijke rapport in het geding brengt. Klaagster heeft de klachtonderdelen niet aannemelijk gemaakt en zijn dus ongegrond.

In meerdere gronden wordt verweten dat niet objectief is gehandeld. De kamer merkt hierbij op dat onafhankelijkheid een aspect is van objectiviteit. Objectiviteit kan slechts een rol spelen in het kader van assurance-opdrachten. Daar is in dit geval geen sprake van.

Klaagster heeft naar voren gebracht dat betrokkene C persoonlijk kende en beloond is voor een positief rapport door een aanstelling als directeur te krijgen. Betrokkene vindt dit een misvatting. Hij heeft geen onderzoek verricht naar een bepaald persoon, maar naar de ingaande en uitgaande geldstromen. Ook is het volgens betrokkene niet strijdig om meerdere opdrachten voor eenzelfde organisatie gelijktijdig uit te voeren. Betrokkene vindt dat klaagster handelt uit ontevredenheid over de opdracht. Ook deze klachtonderdelen falen. Het is niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene zich ongepast heeft laten beïnvloeden. Voor zover er al een eventuele dreiging voor objectiviteit bestond, heeft betrokkene afdoende maatregelen genomen. Wekelijks werden de opdrachten namelijk met de voorzitter van het bestuur besproken.

Kamer is het eens met klaagster maar klacht toch ongegrond

De kamer is het eens met klaagster dat betrokkene zich niet heeft gehouden aan het hoor en wederhoor zoals wel was afgesproken. Echter, is het niet aannemelijk geworden dat door hoor en wederhoor achter wegen te laten er sprake is van een afbreuk aan de grondslag van het rapport. Dit onderdeel wordt ongegrond verklaard, omdat het onvoldoende tuchtrechtelijk relevant wordt geacht.

Gegronde klacht

Klachtonderdeel 10 is wel gegrond. Daar maakt klaagster het verwijt dat betrokkene naast zijn loon als directeur ook nog maandelijks een bedrag van 7.500 euro ontving voor consultancy-werkzaamheden. Echter, deze werkzaamheden behoorde gewoon tot zijn functie als directeur. Deze hadden niet extra gedeclareerd mogen worden. Deze handelswijze levert een schending op van het fundamentele beginsel van integriteit. Van een accountant mag worden gevergd dat hij eerlijk en oprecht optreedt.

Maatregel

De klacht is voor een deel gegrond. Hierdoor heeft de kamer de optie om een maatregel op te leggen. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van het verzuim en de omstandigheden waaronder het handelen heeft plaatsgevonden. De kamer vindt een maatregel van berisping passend en geboden. Het wordt betrokkene zwaar aangerekend dat hij voor eigen gewin meewerkte aan een omzeiling van salarisvoorschriften. Daarom is in strijd gehandeld met het beginsel van integriteit. Anderzijds is in het voordeel van betrokkene ook meegewogen dat hij nog nooit eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant