Uitspraak: Accountant krijgt als gevolg van partijdigheid tijdelijke schorsing opgelegd

A, klager in de zaak zit met zijn vader en een broer in een maatschap. Ze runnen een melkveebedrijf. In het najaar van 2015 is ruzie ontstaan tussen klager en vader. Klager heeft op 11 december 2015 zijn werkzaamheden voor de maatschap tijdelijk gestaakt. In maart en april 2016 verricht klager weer werkzaamheden voor de maatschap. Op 25 april 2018 heeft klager een gesprek met de accountant van de maatschap (hierna: betrokkene). Betrokkene zegt hier dat hij de jaarstukken van de maatschap voor 2017 op verzoek van vader gaat opmaken alsof klager geen maat in de maatschap is. Op 11 mei 2018 stuurt klager een mail naar de accountant van de maatschap (hierna: betrokkene), hierin stelt hij dat hij nog steeds een maat in de maatschap is. Op 25 mei heeft betrokkene klager bericht dat hij de gevraagde jaarrekening 2016 begin volgende week zou ontvangen. Op 28 mei 2018 heeft betrokkene klager laten weten dat volgens vader in 2016 er geen maatschap meer was. Klager heeft hierop vader gedagvaard. Waarbij klager heeft gevorderd dat hij mede gerechtigd is tot stille reserves. Ook vordert hij de jaarrekening 2016 van de maatschap. Daarnaast dient klager een klacht in bij de Accountantskamer.

De klacht inhoudende handelen strijd met gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Dit baseert klager op het volgende:

  • Betrokkene heeft niet de vereiste objectiviteit en onpartijdigheid in acht genomen, omdat hij als accountant van de maatschap alleen de belangen van vader heeft behartigd.
  • Betrokkene heeft daarnaast onzorgvuldig en niet integer gehandeld.

Betrokkene heeft daar tegenover gezet dat hij geen standpunt heeft willen innemen in het conflict tussen vader en klager. Hij heeft juist geprobeerd het conflict tussen klager en vader op te lossen. Verder heeft hij aangevoerd dat hij zich bij het opstellen van de jaarrekening 2016 onvoldoende heeft gerealiseerd dat er nog discussie bestond over het moment van uittreden van klager.

Partijdigheid in strijd met beginsel van objectiviteit

De accountantskamer stelt voorop dat het handelen of nalaten waarop de klacht betrekking heeft, moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (hierna: VGBA). De accountantskamer oordeelt dat betrokkene op de hoogte was van het conflict tussen vader en klager. Het was dan ook duidelijk voor klager dat de belangen van beide partijen niet op een lijn zaten. In de situatie was dan ook sprake van mogelijke belangenverstrengeling waar het beginsel van objectiviteit in het geding kon komen. Betrokkene heeft ter zitting bevestigd dat hij deze dreiging niet heeft onderkend. Hij heeft daarmee art. 21 VGBA niet nageleefd. Omdat betrokkene niet is nagegaan of klager daadwerkelijk in januari 2016 uit de maatschap was getreden, heeft hij in strijd met de fundamentele beginselen van objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid gehandeld. Toen betrokkene er naar eigen zeggen in mei 2018 achter kwam dat betrokkene niet was uitgetreden, had hij maatregelen moeten nemen en een verklaring moeten sturen naar gebruikers van de jaarrekening om aan te geven dat er is uitgegaan van onjuistheden met betrekking tot de uittreding van klager in de maatschap. Omdat betrokkene geen actie heeft ondernomen is sprake van schending van het fundamentele beginsel van integriteit.

Gezien de ernst van het verzuim van betrokkene vindt de Accountants een doorhaling (schorsing) voor de duur van twee weken op zijn plaats. De Accountantskamer heeft hierin meegenomen dat betrokkene in strijd met drie fundamentele beginselen heeft gehandeld.

Lees hier de hele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant