Uitspraak: Accountant is jarenlang verwikkeld in geschil over enkelvoudige of samengestelde rente

Een administratiekantoor is betrokken bij een fiscale afwikkeling van een veehandelaar met betrekking tot zijn beëindigde bedrijven. Tegelijkertijd moest een boedelscheiding plaatsvinden tussen de veehandelaar en zijn ex-echtgenote. Ook hiervoor heeft het administratiekantoor werkzaamheden verricht. Voor de werkzaamheden werd een rekening opgesteld van ruim 61.000 euro. De veehandelaar heeft een bedrag van ruim 12.000 voldaan. Voor het overige deel heeft de veehandelaar zijn vorderingen op de Belastingdienst aan het administratiekantoor gecedeerd. In een akte werd vastgelegd dat het administratiekantoor 1% rente in rekening mocht brengen. De fiscus heeft een bedrag van bijna 28.000 euro aan het administratiekantoor overgemaakt.

De zaak was daarmee niet aan een einde gekomen. In 2014 heeft het hof een uitspraak gedaan. Er zou sprake zijn van een beroepsfout aan de zijde van het administratiekantoor. Daarom moest het kantoor een schadevergoeding van ruim 17.000 euro aan de veehandelaar betalen, vermeerderd met negen (9) jaar aan wettelijke rente. De veehandelaar moest een bedrag van bijna 19.000 euro overmaken aan het administratiekantoor, vermeerderd met de contractuele rente van 1% per maand, over een periode van negen (9) jaar.

Opnieuw moesten partijen voor de rechter verschijnen. De veehandelaar heeft het standpunt ingenomen dat het administratiekantoor de rente enkelvoudig had moeten berekenen en niet samengesteld. De rechter heeft gesteld dat dit afhangt van de vraag of de opdracht aangemerkt kan worden als een ‘handelsovereenkomst’ (artikel 6:119a BW). Er kan alleen van een handelsovereenkomst worden gesproken als beide partijen ondernemingen zijn.

Het administratiekantoor heeft ook werkzaamheden verricht voor de veehandelaar in het kader van zijn echtscheiding. Daarover mocht alleen enkelvoudige rente worden berekend. In het vonnis werd gesteld dat moest worden uitgegaan van een verdeelsleutel van 2/3 – 1/3.

Het administratiekantoor is in hoger beroep gegaan. Wederom ging het om de vraag of de rente enkelvoudig dan wel samengesteld moest worden berekend. Opnieuw werd gekeken of de vordering van het administratiekantoor gebaseerd was op een handelsovereenkomst. Er kan worden gesproken van een handelsovereenkomst indien sprake is van een overeenkomst waarbij (1) om baat (2) een of meer partijen verplicht worden iets te geven of te doen en die (3) tot stand is gekomen tussen één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen anders dan een overheidsinstantie.

In het geschil was of was voldaan aan het derde element. De veehandelaar stelt dat hij niet in de uitoefening van zijn bedrijf heeft gehandeld, het administratie kantoor stelt van wel. Het hof is van mening dat de werkzaamheden omtrent de echtscheiding niet kunnen worden aangemerkt als werkzaamheden ter uitvoering van een handelsovereenkomst.

Voor de werkzaamheden ten behoeve van het bedrijf mag samengestelde rente worden berekend, voor werkzaamheden met betrekking tot de echtscheiding moet de rente enkelvoudig worden berekend.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant