Uitspraak: Accountant is onduidelijk in accountantsmelding en krijgt maatregel van waarschuwing opgelegd

Appellant is als openbaar accountant werkzaam en heeft in opdracht van naam 3, ex-echtgenote van klager, in het kader van hun echtscheidingsprocedure accountantsmededelingen verstrekt.

De vraag is of de verstrekte dagafschriften van in totaal € 93.810 allemaal betrekking hebben op de kosten van huishouding. In eerste instantie meldt appellant (in 2015) dat hen niet is gebleken dat er bankafschrijvingen hebben plaats gevonden die geen betrekking hebben op de kosten van uw huishouding. Deze mededeling is door naam 3 ter onderbouwing van haar uitgavenpatroon ingebracht in diverse gerechtelijke procedures.

In 2017 heeft appellant een gewijzigde accountantsmelding verstrekt. Hierin wordt echter wederom geconcludeerd dat niet is gebleken dat er bankafschrijvingen hebben plaatsgevonden die geen betrekking hebben op de uitgaven van uw huishouding.

Uitspraak van de Accountantskamer

Appellant wordt het volgende verweten:

  • de huishouding wordt gerekend, terwijl dit een deel van de door naam 3 aan de notaris betaalde waarborgsom in verband met de aankoop van de echtelijke woning betreft;
  • appellant is bij de mededeling 2015 gebleven nadat klager hem op de fout had gewezen, en heeft op 30 augustus 2017 een nieuwe mededeling verstrekt die niet wezenlijk afwijkt van de mededeling 2015;
  • de accountantsmededeling van 28 oktober 2015 is onjuist omdat het totaalbedrag van de bijschrijvingen op de bankrekening van mevrouw naam 3 niet € 124.617 maar € 165.600 was.

Bij de bestreden uitspraak heeft de accountantskamer het derde klachtonderdeel ongegrond verklaard, de eerste twee klachtonderdelen gegrond verklaard en aan appellant de maatregel van berisping opgelegd. Volgens de Accountantskamer had appellant het begrip ‘kosten van de huishouding’ nader moeten expliciteren. Appellant wist dat dit begrip bepalend zou kunnen zijn voor de hoogte van de door klager aan naam 3 te betalen alimentatie. Door zijn handelwijze kon de waarheidsvinding door de rechter worden belemmerd.

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Appellant meent dat de accountantsmededeling 2015 niet onjuist was. Onder het wettelijke begrip ‘kosten van de huishouding’ vallen ook de ten behoeve van de huwelijksgemeenschap betaalde bedragen voor huisvesting. In de visie van appellant vallen daaronder ook de door zijn opdrachtgeefster en klager aan de notaris betaalde bedragen van de waarborgsom voor de aankoop van de echtelijke woning. In de herziene accountantsmededeling heeft appellant ter voorkoming van eventuele onbedoelde misverstanden een nadere toelichting verstrekt.

Het College is, evenals de accountantskamer, van oordeel dat appellant de door hem aan het begrip ‘kosten van de huishouding’ gegeven interpretatie in zijn mededeling 2015 had moeten expliciteren zodat zijn werkwijze (voor de rechter) inzichtelijk en toetsbaar was geweest. Door dit na te laten heeft appellant in strijd gehandeld met het beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Met zijn herziening en nadere toelichting heeft appellant deze onduidelijkheden volgens het College niet volledig weggenomen. De eerste grief slaagt niet.

Appellant voert verder aan dat de maatregel van berisping die is opgelegd te zwaar is en dat de schending van het integriteitsbeginsel op een misverstand bewust. Deze grieven slagen. Het College acht het opleggen van de maatregel van waarschuwing in dit geval passend en geboden, waarbij het College mede in aanmerking neemt dat het oordeel van de accountantskamer dat appellant het integriteitsbeginsel heeft geschonden kennelijk op een misverstand berust.

De beslissing

Het College verklaart het beroep gegrond voor zover het ziet op het oordeel van de accountantskamer omtrent de schending van het integriteitsbeginsel en de opgelegde maatregel en legt appellant de maatregel van waarschuwing op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant