Uitspraak: Accountant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de werkzaamheden waarover geklaagd wordt

Klaagster en A hebben op 24 mei 2010 een geregistreerd partnerschap gesloten. Op grond van de partnerschapsvoorwaarden was tussen klaagster en [A] sprake van een gemeenschap van inboedel; verevening of verrekening van pensioenrechten bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap is in de partnerschapsvoorwaarden expliciet uitgesloten. Betrokkene is als accountant verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekeningen van A Beheer BV, waarvan A 100% aandeelhouder is.

Binnen A Beheer bouwde A, als directeur-grootaandeelhouder, pensioen op. Tot en met het boekjaar 2016 stond hiervoor op de balans van A Beheer een bedrag van € 58.043 vermeld. Op enig moment heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen A en klaagster enerzijds en twee medewerkers, een fiscalist en een relatiebeheerder van accountantskantoor anderzijds. Betrokkene was niet betrokken bij dit gesprek. In de loop van 2017 is de keuze gemaakt voor afkoop van het pensioen in eigen beheer. Het document waarin dit is vastgelegd, is zowel door A als door klaagster ondertekend. De afkoop van het in eigen beheer opgebouwde pensioen is vervolgens in december 2017 geëffectueerd. Aan klaagster is in verband hiermee € 10.000 uitgekeerd.

Nadien is de relatie tussen klaagster en A verbroken. Bij e-mail van 21 augustus 2019 heeft klagers het accountantskantoor verzocht om “het complete pensioen- adviesdossier” in verband met de afkoop van het pensioen in eigen beheer te sturen. Accountantskantoor heeft dit geweigerd, zij stelden zich op het standpunt dat zij zonder toestemming van hun cliënt, in dit geval A, of een gerechtelijk bevel de gevraagde stukken niet mochten leveren.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels.

Ten eerste heeft betrokkene volgens klaagster met betrekking tot de afkoop van het pensioen in eigen beheer van de voormalige partner van klaagster niet onafhankelijk geadviseerd. Ten tweede stelt klaagster dat betrokkene ten onrechte heeft geweigerd om klaagster inzage in en afschrift te geven in het volledige pensioendossier van A beheer B.V.

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel is de Accountantskamer op de zitting gebleken dat betrokkene niet betrokken was bij de afkoop van pensioen in eigen beheer. Daarnaast kan betrokkene gezien de scheiding tussen samenstellingswerkzaamheden enerzijds en fiscale advisering en dienstverlening anderzijds, als samenstellend accountant van A Beheer, niet vaktechnisch verantwoordelijk worden voor de fiscale advisering aan A, waar klaagster op doelt. Dat hij directeur is van het accountantskantoor maakt dit niet anders. Omdat betrokkene dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, is het eerste klachtonderdeel niet-ontvankelijk.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de Accountantskamer voorop dat stukken aangaande de afkoop van het pensioen zich zowel in het fiscale dossier als in het samensteldossier, voor zover relevant voor de jaarrekening, bevinden. Betrokkene is dus vaktechnisch verantwoordelijk voor de weigering om klaagster inzage te verschaffen in de door haar gevraagde stukken en om haar afschriften van deze stukken te doen toekomen, voor zover deze stukken zich in het samensteldossier bevinden.

Betrokkene heeft bij A nagevraagd of hij bereid was toestemming te verlenen om de gevraagde informatie aan klaagster te verschaffen. A heeft die toestemming geweigerd. Omdat verder evenmin is gebleken dat zich een andere uitzondering heeft voorgedaan die de verplichting tot geheimhouding wegneemt, heeft betrokkene terecht geweigerd de gevraagde informatie te verschaffen. Het tweede klachtonderdeel wordt hierom ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant