Uitspraak: Accountant krijgt doorhaling als tuchtrechtelijke maatregel opgelegd wegens schending deskundigheid en zorgvuldigheid

Betrokkene stond ingeschreven in het daarvoor bestemde register als accountant-administratieconsulent. Tevens was betrokkene verbonden aan BV1 als indirect aandeelhouder en bestuurder. De inschrijving in het register is doorgehaald op verzoek van betrokkene zelf.

Betrokkene heeft een controleverklaring afgegeven bij de jaarrekeningen over de jaren 2011 tot en met 2015 van Stichting1. De verklaring bevestigd de controle van de bedragen en toelichting in de jaarrekening.

A was bestuurder van Stichting1 en de Raad van Toezicht bestond uit B en C. Stichting1 was enig aandeelhouder van BV2 sinds 27 september 2013. A heeft de aandelen in 2015 van BV2 gekocht. Zowel Stichting1 en BV2 zijn failliet verklaard door de rechtbank.

Strafrechtelijk onderzoek

Stichting1 en A zijn strafrechtelijk onderzocht omdat het vermoeden rees dat sprake was van plegen van valsheid in geschrift, bedrog met de jaarrekening en witwassen. Betrokkene is aangemerkt als verdachte voor het afgeven van valse controleverklaringen. Bij een doorzoeking van de woning van A is een externe harde schijf aangetroffen met geluidsfragmenten, waaronder een gesprek tussen betrokkene en A. Ook zijn diverse e-mailberichten aangetroffen.

Melding van de ongebruikelijke transactie is gemaakt

Betrokkene heeft een melding gemaakt op grond van de Wet witwassen en financiering terrorisme (hierna: Wwft) over een ongebruikelijke transactie die niet overeenkwam met in zijn dossier opgenomen facturen. Betrokkene heeft tevens aan het CIBG medegedeeld dat hij de afgegeven controleverklaring over 2011 tot en met 2015 wil intrekken. Dit had betrokkene Stichting1 al eerder medegedeeld. Betrokkene is strafrechtelijk vervolg voor valsheid in geschrift.

Accountant gehandeld in strijd gedrags- en beroepsregels?

In onderhavige zaak wordt betrokkene aangeklaagd voor het handelen in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Zo zou betrokkene onder andere ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld en niet integer hebben gehandeld.

Tuchtrecht kan naast strafrecht, want dienen andere doelen

Betrokkene verwijt klager dat hij het tuchtrecht wil gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is bedoeld, namelijk als bewijs in de strafrechtelijke veroordeling. Klager heeft verklaard dat de verklaringen in de tuchtprocedure niet zal worden gevoegd in de lopende strafzaak. De Kamer is dan ook van mening dat strafrecht en tuchtrecht naast elkaar kunnen worden ingezet, nu zij een ander doel dienen.

Onder de oude overige standaarden (NV COS) is de accountant gehouden de controles met een professioneel kritische houding uit te voeren. Hij moet voldoende en geschikte controle-informatie verzamelen. Tevens was de accountant verantwoordelijk voor het verkrijgen van (een redelijke mate van) zekerheid dat de financiële overzichten geen afwijkingen bevatten die het gevolg zijn van fouten en/of fraude.

Klager vindt dat betrokkene onvoldoende kritisch heeft gekeken naar de jaarrekeningen. Naar aanleiding van de dossiers met informatie had betrokkene kunnen zien dat deze niet aansloot. Tevens is niet opgemerkt dat meer aan A is betaald dan dat is verantwoord, maar ook betalingen rondom leningsovereenkomsten niet juist waren. Betrokkene wil geen verweer voeren in de tuchtrechtelijke procedure. Betrokkene had kennis gekregen van feiten en omstandigheden en binnen de termijn melding van de ongebruikelijke transacties moeten doen. Dat later alsnog melding is gedaan, maakt dat niet anders.

De Kamer vindt dat het voldoende aannemelijk is dat sprake is van onvoldoende en ongeschikte controle. Betrokkene heeft volgens de Kamer het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid geschonden.

De klacht is in al haar onderdelen gegrond verklaard. De Kamer acht in deze zaak een doorhaling passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant