Uitspraak: Accountant krijgt maatregel van berisping voor handelen in strijd met gedrags- en beroepsregels

Betrokkene is accountant en staat ingeschreven als accountant- administratieconsulent in de daartoe bestemde registers. Bv1 is een onderneming in de verkoop en levering van ‘tabletop’-producten aan afnemers in de zorg. Deze onderneming is door een fusie ontstaan op 10 oktober 2006: bv2 en bv3 zijn gefuseerd. Bv2 houdt 2/3 van de aandelen en bv3 de overige. De bestuurders van bv1zijn bv2 en bv4.

Bv5 is enig aandeelhouder en bestuurder van bv2. B is de bestuurder en enig aandeelhouder van bv5. Enig aandeelhouder van bv3 is bv4, waarvan alle aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor bv4. De bestuurder van zowel bv3 als bv4 is A.

Sinds 2006 heeft betrokkene werkzaamheden verricht voor bv1. Het gaat om onder meer het samenstellen van de jaarrekeningen, het verzorgen van de administratie, en het verzorgen van de aangiften vennootschapsbelasting. Betrokkene verricht sinds 2003 ook werkzaamheden voor bv5. Ook zijn werkzaamheden voor bv3 en bv4 verricht. In het najaar van 2017 heeft betrokkene zijn werkzaamheden beëindigd.

Bv1 is op enig moment failliet gegaan. Later is ook bv5 failliet verklaard. Klager is de curator in beide faillissementen. Klager heeft in dat kader betrokkene verzocht vragen te beantwoorden. De advocaat van betrokkene heeft hierop gereageerd. Klager heeft vervolgens om aanvullende informatie gevraagd. De advocaat heeft daarna laten weten in verband met onbetaalde facturen slechts nog bereikbaar te zijn tot het in beperkte mate mondeling toelichten van zijn antwoorden. Klager besluit een klacht in te dienen.

De klacht

Betrokkene zou hebben gehandeld met gedrags- en beroepsregels. Daarbij worden de volgende verwijten gemaakt:

  • Betrokkene heeft in de samengestelde jaarrekeningen van [BV1] over de jaren 2014, 2015 en 2016 ten onrechte een (niet schriftelijk vastgelegde) rekening-courant vordering op [BV2] integraal opgenomen;
  • De debiteurenpositie van [BV1] was jaar in jaar uit zeer hoog en betrokkene heeft niet inzichtelijk gemaakt waarom de continuïteit van de onderneming niet in gevaar was en zelfs geadviseerd oude debiteuren te crediteren en ze opnieuw in te voeren tegen een actuele factuurdatum om de bank om de tuin te leiden;
  • Betrokkene heeft in de jaarrekening over 2016 een in de administratie opgenomen lijst met vraagposten ten onrechte verwerkt onder de post debiteuren; d. betrokkene heeft nagelaten (exploitatie)prognoses bij de directie van [BV1] op te vragen en in te zien, terwijl er alle reden was te twijfelen aan de continuïteit van de onderneming.

Beoordeling

De accountant is onderworpen aan tuchtrechtspraak in het kader van beroepsuitoefening. Daarbij wordt getoetst aan de regels van de VGBA. Klachtonderdeel a spreekt over diverse bedragen. Niet hiervan is schriftelijk vastgelegd en ook uit het grootboek blijkt niets. Klager meent te hebben vernomen dat terugbetaling zou plaatsvinden door middel van dividenduitkeringen. Echter, klager meent dat de winst na belasting structureel onvoldoende was om tot enige substantiële aflossing te komen, zeker omdat over het uitstaande bedrag ook nog rente was verschuldigd.

Er was geen zekerheid gesteld voor terugbetaling door bv2 en bv5. Betrokkene was dan ook niet gehouden deze vordering toe te laten. Betrokkene zou hebben nagelaten de vordering met het bestuur te bespreken en te vragen om aanvullende informatie.

Betrokkene heeft gesteld dat hij heeft aangedrongen op het schriftelijk vastleggen van de rekening-courantverhouding. Dit wordt door A betwist. Omdat het duidelijk was dat de vordering nooit geïncasseerd kon worden, had betrokkene geen samenstellingsverklaringen bij de jaarrekeningen mogen afgeven.

Betrokkene heeft aangegeven dat de jaarrekening op dat punt juist is. Zijn verwachtingen zijn gebaseerd op positieve prognoses van de directie en op gesprekken die met de directe zijn gehouden. Ook speelt de vanaf 2006 gerealiseerde winsten en gedane dividenduitkeringen een rol. Betrokkene is dan ook van mening dat meer afgelost had kunnen worden, maar de directie hier juist niet voor heeft gekozen. De vordering kon namelijk ook volledig worden opgenomen.

De Kamer geeft aan dat een accountant gehouden is om, als hij zich bewust wordt dat vastleggingen, documenten, uitleg of overige informatie, inclusief significante oordeelsvormingen, die door het management worden verschaft niet compleet, niet nauwkeurig of anderszins onbevredigend zijn, dit onder de aandacht van het management dient te brengen. Het kan zowel gaan op aanvullende als gecorrigeerde informatie.

De kamer kan zich niet vinden in het verweer van betrokkene. Er waren geen schriftelijke overeenkomsten. Voor de inbaarheid van een vordering is het van belang te kijken naar afspraken die zijn gemaakt over de opeisbaarheid en de aflossing van de schuld(en) en verder of en in hoeverre voldoening van de vordering kan worden afgedwongen. In 2008 heeft betrokkene voor het eerst om dergelijke stukken gevraagd, maar nooit gekregen. Daar had betrokkene geen genoegen mee moeten nemen. Ook had betrokkene aanvullende informatie moeten vragen. Niet zonder meer kan worden afgegaan op de prognoses van de directie. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

Vervolgens wordt geklaagd over de debiteurenpositie. Ook hier heeft betrokkene volgens de kamer niet voldaan aan de vereisten. Betrokkene had onderzoek moeten doen en navraag over de posten. Klachtonderdeel b is ook gegrond.

De kamer acht klachtonderdeel c en d ongegrond. De Accountantskamer is van oordeel dat dit klachtonderdeel ongegrond is. Betrokkene heeft een afdoende verklaring gegeven voor deze wijze van verwerken. Het betrof foutieve boekingen in de administratie. Klager heeft dit niet weersproken. Ook heeft betrokkene kunnen aantonen dat hij heeft gevraagd om prognoses en deze ook heeft gekregen.

De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van berisping passend en geboden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant