Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing na niet naleving objectiviteit

Betrokkene is ingeschreven als accountant-administratieconsulent. Betrokkene is werkzaam bij Financiëel Adviesburo A, voornamelijk als accountant van MKB-bedrijven. Betrokkene is medio 2014 in contact gekomen met X1 via BV1. Hierbij was X1 enig aandeelhoudster van BV2. Betrokkene is gevraagd of hij voor BV2 en X1 de jaarrekening over 2014 wilde verzorgen en heeft deze opdracht aanvaard.

Betrokkene wist in november 2014 dat onderhandelingen afspeelde omtrent eventuele verkoop van aandelen van BV2 aan BV1. Betrokkene is belast met het uitwerken van de afspraken tussen X1 en BV1 omtrent de verkoop van het aandelenpakket van BV2. Dit moet worden neergelegd in een definitieve koopovereenkomst. Op 4 januari 2015 is een overeenkomst tussen X1 en BV1 gesloten en de aandelen zijn dezelfde dag nog geleverd van BV2 aan BV1. Betrokkene heeft de jaarrekening over 2014 voor BV2 opgemaakt en een samenstellingsverklaring afgegeven op 10 februari 2016.

Gehandeld in strijd met de gedrags- en beroepsregels?

Klagers zijn van mening dat betrokkene gehandeld heeft in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Het verwijt wordt gemaakt dat in strijd is gehandeld met de fundamentele beginselen van objectiviteit, zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Dit zou komen omdat betrokkene de jaarrekening voor BV2 over 2014 heeft samengesteld. Daarmee zijn zowel de belangen van de kopende als verkopende partij behartigd en is de objectiviteit onvoldoende in acht genomen.

Oude regeling van kracht

Een accountant is onderworpen aan tuchtrechtspraak indien sprake is van handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wab of in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. De accountantskamer neemt een klacht niet in behandeling wanneer een periode van 10 jaar is verstreken tussen het moment van het handen of nalaten en het moment van indiening van de klacht. Deze regeling is niet van toepassing wanneer het gaat om handelen of nalaten voor 1 januari 2019. Dan geldt de oude regeling van de drie- en zesjaarstermijn.

Voor aanvang van de termijn gaat het er niet om wanneer klager een handelen of nalaten bij de accountant heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren. Het gaat erom wanneer een klager op grond van het geconstateerde feit een vermoeden is ontstaan of redelijkerwijs kon ontstaan dat de accountant van zijn handelen of nalaten een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Een vermoeden is afdoende. Het is niet vereist dat klager volledig op de hoogte is van alle exacte regels voor accountants.

In dit geval wordt de klacht ontvankelijk verklaard. Het handelen en/of nalaten heeft voor 4 januari 2014 plaatsgevonden, waardoor de regels van de geldende Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) van toepassing zijn.

Bedreiging objectiviteit

De kamer is van oordeel dat sprake is van bedreiging van de objectiviteit. Omdat betrokkene de jaarrekening van 2014 moest opstellen voor BV2 had hij een bepaalde kennis. De inhoud kon van invloed zijn op de hoogte van het door BV1 aan X1 te betalen bedrag voor de aandelen. De regels in de VGBA geven de accountant de verplichting een dergelijke bedreiging te identificeren en te beoordelen en eventueel een toereikende maatregel te treffen om zich zo te houden aan de fundamentele beginselen.

Accountant had een maatregel getroffen, maar blijkt niet afdoende

Betrokkene heeft erop aangedrongen in de overeenkomst van overdracht van de aandelen op te nemen dat de jaarcijfers door een derden kunnen worden beoordeeld en waarvan X1 ook daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt. De kamer vindt deze maatregel niet afdoende. Een arbitrage-beding zou wel afdoende kunnen zijn. Er is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van objectiviteit.

Accountant krijgt een waarschuwing

De accountant krijgt in dit geval de maatregel van waarschuwing. Dit komt omdat wel is gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit, maar het bestaan van bedreiging wel heeft onderkend en heeft gepoogd de objectiviteit te waarborgen.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant