Uitspraak: Accountant licht werkgever op en krijgt maatregel van doorhaling opgelegd

Betrokkene is werkzaam geweest als accountant in business, hij was sinds 1 januari 2011 werkzaam bij X1 en vervulde hier de functie van ‘financial controller Europe’.

In februari 2020 is gebleken dat betrokkene X1 jarenlang heeft opgelicht door op heimelijke wijze betalingen te verrichten ten gunste van hemzelf. Met deze betalingen is een bedrag van ruim 6.100.000 euro gemoeid. Op 13 februari heeft betrokkene vanaf een externe locatie ingelogd op de computersystemen van X1 en heeft hij een groot aantal digitale bestanden gewist. Op 20 februari is betrokkene opgedragen de laptop in leveren. Dit heeft hij geweigerd. Hij heeft de laptop meegenomen en de dag daarna pas ingeleverd. Uit forensisch onderzoek in opdracht van X1 is gebleken dat betrokkene met professionele verwijderingssoftware een groot aantal bestanden heeft gewist.

In een telefoongesprek op 7 maart 2020 met zijn werkgever heeft betrokkene erkend dat hij ongeautoriseerde betalingen heeft verricht vanaf de bankrekening van X1, dat deze betalingen hemzelf ten goede zijn gekomen, dat hij geprobeerd heeft deze in de boekhouding te verhullen, dat hij de wachtwoorden en tokens van minimaal één collega gebruikt heeft, zonder dat deze daar toestemming voor had gegeven en dat hij valse documenten heeft opgesteld en gebruikt. Op 18 maart 2020 is betrokkene op staande voet ontslagen.

Betrokkene heeft aangegeven dat hij de juistheid van het klaagschrift erkent, daarnaast heeft hij de Nba verzocht om hem uit te schrijven uit het accountantsregister. Dit laatste is inmiddels gebeurd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • Betrokkene heeft zich in de uitoefening van zijn beroep gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude, met als doel om zichzelf te verrijken, waardoor hij zijn werkgever in ernstige mate benadeeld heeft;
  • Betrokkene heeft, toen bekend was geworden dat onderzoek plaatsvond naar zijn gedragingen, een groot aantal digitale bestanden gewist, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van professionele verwijderingssoftware.

De beoordeling

Ten aanzien van klachtonderdeel het eerste klachtonderdeel stelt de Accountantskamer vast dat betrokkene de gedragingen waarover in dit klachtonderdeel wordt geklaagd, erkent. Betrokkene heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude. Hij heeft dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Verder heeft hij door zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Betrokkene heeft daarmee het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden. Uit wat betrokkene heeft erkend, volgt volgens de Accountantskamer dat hij zich heeft laten leiden door eigenbelang. Dit levert een schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid op. Het eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de Accountantskamer dat betrokkene heeft erkend een groot aantal digitale bestanden te hebben gewist. Volgens de Accountantskamer had onder de gegeven omstandigheden van betrokkene minstens verwacht mogen worden dat hij open was geweest over wat hij had gedaan. Betrokkene heeft dit niet alleen nagelaten, maar ook heeft hij doelbewust geprobeerd om het onderzoek naar zijn handelen tegen te werken. Betrokkene heeft hierdoor het fundamentele beginsel van integriteit geschonden. Ook het tweede klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Aan betrokkene wordt de maatregel van doorhaling voor de duur van 10 jaar opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant