Uitspraak: Accountant mocht opdracht aanvaarden na instemming door twee van de drie bestuurders

Betrokkene is accountant. Hij is door X en Y gevraagd meer inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis, fiscale positie, governance structuur, groepsverhouding en relaties met deelnemingen, huisvesting en financiën. X en Y waren namelijk sinds kort bestuurder van de stichting. Appellant was toen al enige tijd bestuurder van de stichting.

Op 25 maart 2016 heeft appellant een eerste conceptrapport uitgebracht. Deze heeft hij met X, Y en appellant besproken. Betrokkene heeft vervolgens het conceptrapport aangepast. Nadat X en Y opnieuw op- en aanmerkingen hadden heeft hij zijn werkzaamheden gestaakt en geen definitieve versie van het rapport uitgebracht. Op 22 september 2016 is appellant ontslag aangezegd. Hierover zijn verschillende civielrechtelijke procedures gevoerd.

De uitspraak van de Accountantskamer

De Accountantskamer heeft de klacht van appellant deels gegrond verklaard. Appellant kan zich echter niet verenigen met de ongegrondverklaring van de volgende klachtonderdelen:

  • betrokkene heeft gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door een opdracht van de Stichting te aanvaarden en uit te voeren die hij niet had mogen aanvaarden;
  • betrokkene heeft gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid door een rapport op te leveren vol fouten en omissies, door de inhoud van het rapport onvoldoende te onderzoeken, onderbouwen en verifiëren, geen maatregelen te treffen ter voorkoming van bedreigingen van de fundamentele beginselen en geen voorbehoud te maken ten aanzien van de inhoud;

De beoordeling van het geschil in hoger beroep

Klachtonderdeel 1

Het College is van oordeel dat de accountantskamer klachtonderdeel a terecht ongegrond heeft verklaard. Er is geen grond voor het oordeel dat betrokkene de hier aan de orde zijnde opdracht niet had mogen aanvaarden. Appellant stelt dat Y slechts een controle van de jaarrekening op het oog had en dus niet had ingestemd met de opdracht zoals die is uitgevoerd. Het College gaat hier niet in mee. Naar het oordeel van het college sloeg de opdracht juist niet op een controleopdracht. Y heeft in zijn mails nadrukkelijk gewezen op het feit dat hij een aantal nader te benoemen zaken wilde laten onderzoek, met als doel “dat het nieuwe bestuur van de Stichting een streep onder het verleden kan zetten en op goede gronden haar statutaire verantwoordelijkheid op zich kan nemen.” Dat enkel X de opdrachtbevestiging heeft ondertekend doet hier niet aan af, betrokkene mocht er aan de hand van de correspondentie vanuit gaan dat Y hiermee instemde.

Klachtonderdeel 2

Het College stelt met de Accountantskamer vast dat het verwijt dat betrokkene ten onrechte in zijn rapport heeft opgenomen dat appellant statutair bestuurder was van de Holding feitelijke grondslag mist. Op bladzijde 19 van zijn rapport heeft betrokkene appellant namelijk vermeld als (algemeen) directeur van de Holding. Andere gestelde fouten en omissie heeft appellant onvoldoende onderbouwd.

De beslissing

Beide klachtonderdelen zijn terecht ongegrond verklaard door de Accountantskamer. Het College verklaart het beroep ongegrond. Zij acht de maatregel van berisping, opgelegd door de Accountantskamer, passend en geboden en houdt ook deze in stand.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant