Uitspraak: Accountant schendt zorgplicht door na te laten huurtoeslag aan te vragen

Alfa verrichtte sinds 2006 accountantswerkzaamheden voor gedaagde. Alfa heeft voor haar werkzaamheden aan gedaagde facturen gezonden. Een vijftal daarvan, in totaal een bedrag van € 3.182,30 bedragend, zijn ondanks aanmaningen en sommaties onbetaald gebleven.

Bij e-mailbericht van 20 september 2019 heeft gedaagde ingestemd met betaling van deze facturen in termijnen van € 250,00 per maand. Gedaagde is deze regeling niet nagekomen.

Het geschil

Gedaagde vordert in deze procedure te worden ontheven van de op 17 juni 2020 bij verstekvonnis uitgesproken veroordeling.

De beoordeling

Gedaagde stelt dat Alfa heeft verzuimd voor hem huursubsidie aan te vragen hoewel hij daar al vanaf 2006 om heeft verzocht. Alfa ontkent dat gedaagde daarom zou hebben verzocht vóór 2012. Pas in 2012 heeft gedaagde aangegeven dat de huurovereenkomst kon worden gesplitst in een huur van bedrijfsruimte en een huur van woonruimte, waardoor de huursom voor de woonruimte onder de grens voor huursubsidie kwam.

Het is gedaagde niet gelukt te bewijzen dat hij al voor 2012 had verzocht huursubsidie aan te vragen. Daarmee komt de vraag aan de orde of Alfa bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht niet zelf de kwestie van de huursubsidie aan de orde had moeten stellen en of, nu vast staat dat zij dat niet heeft gedaan, zij de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden.

Gedaagde huurt een bedrijfsruimte annex woonruimte. Vast staat dat hij hiervoor één huursom betaalde en dat die boven de grens voor de huursubsidie lag. Vast staat echter ook dat het mogelijk is om dergelijke huurcontracten te splitsen in een deel voor de bedrijfsruimte en een deel voor de woonruimte. Die constructie is algemeen gangbaar en dus geen zeldzaam of ongebruikelijk fenomeen.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat een dergelijke voor de hand liggende mogelijkheid door Alfa als professionele adviseur aangedragen had moeten worden. Gedaagde mocht er immers op vertrouwen dat Alfa voor hem die zaken zou behartigen die hem in de meest gunstige financiële positie zouden brengen. Dat de huursubsidie nu pas in 2012 is aangevraagd, en met terugwerkende kracht pas vanaf 2010 geldt, valt Alfa aan te rekenen.

Verrekening blijft ook na het verstrijken van de verjaringstermijn mogelijk. Het schadebedrag gaat de vordering van Alfa ruimschoots te boven.

De beslissing

De kantonrechter verklaart het verzet gegrond en vernietigt het verstekvonnis.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant