Uitspraak: Accountant schiet tekort bij familieruzie

Sinds 1969 hebben vader en moeder samen een veeteeltbedrijf in rundvee. Vader komt in 2008 te overlijden. In 2010 is tussen moeder en zoon een vof aangegaan om het veeteeltbedrijf te exploiteren. De zoon heeft samen met zijn echtgenote ook een andere vof sinds 1996 in pluimvee.

Moeder besloot in 2015 dat zij haar aandeel in de vof aan haar zoon wild overdragen. In juni 2016 werden benodigde overeenkomsten getekend. Daarna is een geschil ontstaan over de uitvoering. Zoon vorderde nakoming van de overeenkomsten. De rechtbank wees de vordering af op grond dat moeder heeft gedwaald.

De betrokken accountant bij het gezamenlijke rundveebedrijf en de accountant van zoon besloten op enig moment geen jaarrekeningen meer te maken voor de vof. Dit hing samen met het feit dat het juridisch onduidelijk was hoe de situatie er uit zag. Door overleg is geprobeerd om tot een goed einde te komen. Echter, dit is niet gelukt. Later is gebleken dat de accountants de werkzaamheden voor het pluimveebedrijf hebben voortgezet. Er zijn jaarrekeningen gemaakt en aangiftes gedaan. De activiteiten van de andere vof zijn daarin wel meegenomen, aangezien de zoon nog vennoot was. Moeder was hiervan niet op de hoogte.

Moeder besluit tuchtrechtklachten in te dienen. Alleen de klacht tegen de registeraccountant is gegrond. Betrokkenen hebben volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Daaraan liggen de volgende verwijten ten grondslag.

 • a. accountantskantoor heeft de overeengekomen werkzaamheden gestaakt zonder dit aan klaagster kenbaar te maken; desondanks heeft accountantskantoor een concept-jaarrekening 2015 voor de vof opgesteld zonder klaagster daarin te kennen;
 • b. accountantskantoor ontkent het document “Zakelijke rekening melkrundveehouderij” te hebben opgesteld, maar de gegevens die daarin zijn verwerkt zijn wel degelijk door accountantskantoor geleverd;
 • c. de stelling van accountantskantoor dat er geen werkzaamheden meer voor de vof zijn verricht, is niet correct omdat er een jaarrekening over 2015 is opgesteld zonder overleg met klaagster;
 • d. accountantskantoor ontkent het document “Overzicht [achternaam]” voor de vof te hebben opgesteld, maar de gegevens hebben daar wel betrekking op en zijn zonder overleg met klaagster overgenomen;
 • e. het document “Waarderingssystematiek” is onjuist, onvolledig en niet met klaagster besproken terwijl het wel tegen haar wordt gebruikt in een gerechtelijke procedure;
 • f. het document “Grootboek 2012 en 2013” is zonder medeweten van klaagster opgesteld en vragen daarover worden niet beantwoord;
 • g. accountantskantoor heeft tweemaal verzuimd de aangifte omzetbelasting voor de vof te doen, wat heeft geleid tot een naheffingsaanslag en een boete.

Een accountant is gebonden aan tuchtrechtspraak (artikel 42 Wab). Het handelen en/of nalaten waarop de klacht betrekking heeft moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Klachtonderdeel a en c (gegrond)

De jaarrekening over 2015 was weliswaar al in concept opgesteld, maar deze is na het ontstaan van het conflict niet meer definitief gemaakt. Betrokkenen hebben gesteld dat klaagster in oktober 2016 schriftelijk heeft laten weten dat geen werkzaamheden meer voor de vof mogen worden verrichten tenzij klaagster daarmee instemt.

Aan klaagster is niets gemeld over de werkzaamheden die voor de zoon werden verricht. Ook is met haar niet besproken hoe er moest worden omgegaan met de onduidelijke situatie die was ontstaan. Ook is klaagster niet geïnformeerd over het feit dat er een concept-jaarrekening over 2015 was samengesteld.

Klachtonderdeel b (ongegrond)

Niet aannemelijk is gemaakt dat het document door het accountantskantoor is opgesteld.

Klachtonderdeel d (ongegrond)

Juistheid van gegevens zouden nooit zijn geverifieerd bij klaagster. Ook zou het overzicht niet volledig zijn. Betrokkenen geven aan dat alle gegevens herleidbaar zijn tot onderliggende stukken. De verweren zijn door klaagster niet betwist.

Klachtonderdeel e (ongegrond)

Het document is beschrijvend van aard en bevat in zoverre geen opvattingen of conclusies. De notitie is opgesteld ten behoeve van een comparitie van partijen. Klaagster kende het stuk dan ook en heeft haar opvattingen erover aan de rechtbank bekend kunnen maken.

Klachtonderdeel f (ongegrond)

Mocht de klacht al ontvankelijk zijn, dan is zij ongegrond nu uit gedingstukken blijkt dat vragen over het betreffende document wel zijn beantwoord.

Klachtonderdeel g (ongegrond)

De naheffingsaanslagen zijn ongedaan gemaakt evenals de betaalverzuimboete. Hiermee is het accountantskantoor adequaat opgetreden en kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt.

De kamer is van oordeel dat de registeraccountant niet volledig is geweest, nu hij over de werkzaamheden voor de zoon niets aan moeder heeft gemeld. De registeraccount krijgt een maatregel opgelegd, namelijk een waarschuwing. Bij de beslissing daarover houdt zij rekening met de aard en de ernst van het verzuim van de betrokkene en de omstandigheden waaronder dit zich heeft voorgedaan. Er was namelijk een complexe situatie ontstaan en de accountant had de opdracht moeten teruggeven. Dit is niet gedaan. Er zijn werkzaamheden verricht zonder klaagster als vennoot daarin mee te nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant