Uitspraak: Accountant stelt ten onrechte jaarrekening op basis van microregime op

Een accountant heeft ten onrechte jaarrekeningen van een onderneming samengesteld op basis van het microregime. Dit terwijl het regime voor kleine rechtspersonen van toepassing was.

Onenigheid over samenwerking

Klaagster houdt samen met twee andere Bv’s elk een derde van de aandelen van BV1. BV1 is enig aandeelhouder van BV2. Op enig moment is onenigheid ontstaan tussen de aandeelhouders van BV1. Er is besloten om de samenwerking te beëindigen. Klaagster is als directeur van BV1 en BV2 geschorst. In februari 2019 is zij bij beide vennootschappen ontslagen.

De accountant heeft over de boekjaren 2017 t/m 2019 de jaarrekeningen van BV1 en BV2 samengesteld. Voor 2020 heeft de accountant een conceptjaarrekening opgesteld. Bij het opstellen van deze jaarrekeningen is het microregime, als bedoeld in artikel 2:395a BW, toegepast.

Tijdens een aandeelhoudersvergadering van BV1 heeft klaagster zich erover beklaagd dat de jaarrekeningen op basis van het microregime zijn opgesteld. Vervolgens heeft het bestuur van BV1 navraag gedaan bij de accountant. De accountant is tot de conclusie gekomen dat het microregime inderdaad niet had mogen worden toegepast.

Corrigeren jaarrekeningen

De accountant is in overleg getreden met het bestuur van BV1. Hij heeft aangegeven dat hij de jaarrekeningen wil corrigeren. In overleg is er een herstelmethode bepaald. In januari 2022 heeft de accountant de gecorrigeerde jaarrekeningen beschikbaar gesteld. Deze zijn opgesteld op basis van het regime voor kleine rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:396 BW.

Ten onrechte toepassing van microregime

Tussen partijen is niet in geschil dat het microregime voor jaarrekeningen ten onrechte is toegepast. Dit omdat er geen toepassing is gegeven aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 2:395a BW. De accountant heeft ter zitting verklaard dat hij te veel heeft vertrouwd op zijn assistent die de jaarrekeningen feitelijk heeft samengesteld.

De Accountantskamer stelt vast dat van een vakbekwaam handelend accountant verwacht mag worden dat hij toepassing geeft aan artikel 2:395a lid 2 BW. Aan de accountant kan derhalve worden verweten dat hij, in strijd met die bepaling, bij het samenstellen van de jaarrekeningen van meerdere jaren het microregime heeft toegepast.

Assistent heeft feitelijke samenstellingswerkzaamheden verricht

Dat de samenstellingswerkzaamheden feitelijk zijn verricht door een assistent van de accountant, excuseert hem niet. De accountant was vaktechnisch verantwoordelijk voor deze werkzaamheden. Op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 2 VGBA was de accountant gehouden om ervoor te zorgen dat sprake was van toereikende begeleiding van, toezicht op en beoordeling van de werkzaamheden van zijn assistent.

Dat de accountant deze fout niet heeft gezien wordt hem aangerekend. Vooral nu er sprake was van een evidente en ernstige fout die een bekwaam handelend accountant niet hoort te maken. De accountant heeft hiermee dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Opzettelijk handelen

Op basis van de stukken in het dossier en de ter zitting afgelegde verklaringen, kan evenwel niet worden vastgesteld dat het ten onrechte toepassen van het microregime, het gevolg is geweest van opzettelijk handelen van de accountant. Hieruit volgt dat niet gebleken is dat de accountant gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit.

Maatregel van berisping

De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt aan de accountant de maatregel van berisping op. De maatregel van berisping is passend en geboden. Daarbij is in aanmerking genomen dat de accountant gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Bij het opleggen van een maatregel weegt de Accountantskamer mee dat de accountant weliswaar getracht heeft zijn fout te herstellen. Echter, hij heeft dat niet op een adequate wijze gedaan. De aanvankelijk, van de door hem afgegeven verklaringen, heeft namelijk niet van onwaarde verklaard. Vooral nu bekend was dat sprake was van een conflict tussen de aandeelhouders. De accountant had onder deze omstandigheden extra op zijn hoede moeten zijn.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant