Uitspraak: Accountant vecht met succes maatregel van waarschuwing aan

In deze staat een waarschuwing, opgelegd door de Accountantskamer, voor de accountant centraal.

Appellant stond ingeschreven in het accountantsregister. Een accountant dient in een driejaarscyclus 120 uur aan PE-activiteiten (permanente educatie) te besteden. Volgens klaagster, de Nba, heeft appellant zich niet aan die PE-activiteiten gehouden, omdat hij maar 78 uren aan activiteiten heeft geregistreerd. En wanneer hij zich wel aan die benodigde PE-activiteiten heeft gehouden, dan heeft hij zich niet gehouden aan de registratieplicht.

De beoordeling van de Accountantskamer

De Accountantskamer heeft de klacht gegrond verklaard. Zij heeft vastgesteld dat appellant zich niet heeft gehouden aan de vereiste 120 uren aan PE-activiteiten. Daardoor heeft appellant naar het oordeel van de Accountantskamer gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Hierdoor is de Accountantskamer niet toegekomen aan de vraag of appellant heeft voldaan aan de registratieplicht. Aan appellant is in eerste aanleg een maatregel van waarschuwing en een geldboete opgelegd.

De beoordeling van het College

Het College overweegt dat ontheffing van de verplichting van de PE-activiteiten onder andere wordt verleend wanneer de accountant bij het verrichten van zijn werkzaamheden minder dan 200 uur per kalenderjaar specifieke deskundigheid aanwendt waarover een accountant gewoonlijk beschikt.

Appellant erkent dat hij niet heeft voldaan aan zijn PE-verplichtingen, maar is van mening dat de maatregel van waarschuwing zijn doel voorbijschiet. Hij stelt geen enkele beroepsmatige activiteiten ondernemen te hebben die verband houden met accountancy, hij heeft zich namelijk sinds 2015 alleen nog maar bezig gehouden met de opslag, onderhoud en reparaties van sloepen. Ter zitting heeft de gemachtigde van appellant nader toegelicht welke werkzaamheden appellant sinds 2015 heeft verricht.

Ter zitting heeft de Nba naar voren gebracht dat, indien zij eerder op de hoogte was geweest van de door appellant genoemde bijzondere omstandigheden zij zeer waarschijnlijk geen tuchtklacht zou hebben ingediend dan wel deze alsnog zou hebben ingetrokken. Nu de aard van de werkzaamheden van appellant duidelijk is geworden en is gebleken dat appellant sinds 2015 een geheel ander beroep heeft uitgeoefend, zou dit voor de Nba reden zijn geweest om appellant voor de driejaarscyclus 2016-2018 een ontheffing te verlenen.

Het College stelt vast dat appellant in aanmerking zou zijn gekomen voor een ontheffing en hem daarom niet kan worden verweten dat hij over de driejaarscyclus 2016-2018 niet aan zijn PE-verplichting heeft voldaan.

De beslissing

Het College verklaart het hoger beroep gegrond, vernietigt de bestreden uitspraak waarin de waarschuwing werd opgelegd en verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant