Uitspraak: Accountant verzuimt huurpenningen te betalen

Klaagster heeft op 24 maart 2017 met BV, een vennootschap, medebestuurd door BV2, waarvan betrokkene de enige aandeelhouder en bestuurder is, een overeenkomst voor vijf jaar gesloten tot verhuur aan BV1 van een pand. Er werden ook voorbereidingen getroffen voor het door BV1 voor 50% in eigendom overnemen van het desbetreffende onroerend goed. In het desbetreffende pand zouden door BV3 ongeveer vijftig tijdelijk werkzame arbeidsmigranten worden ondergebracht.

De huur voor de maand maart 2017 werd op 28 maart 2017 voldaan. De huur over april 2017 is niet tijdig betaald en betalingen over de maanden mei 2017 en verder zijn uitgebleven.

Na het afsluiten van het contract bleek C als directeur van BV3 te hebben besloten de activiteiten onder te brengen bij BV4/BV5. Betrokkene heeft op 12 april 2017 van de “management consultant” van BV5 per e-mail het bericht gekregen dat BV1 niet in die samenvoeging zou worden betrokken en dat de huisvesting van de arbeidsmigranten bij BV5 zou worden ondergebracht.

Hierop heeft klaagster besloten om BV1 aan het huurcontract van 24 maart 2017 te houden. Dit heeft zij per brief van 19 mei 2017 medegedeeld. Betrokkene heeft in een e-mail van 1 juni 2017 aan de adviseur van klaagster, B, laten weten dat hij inmiddels was teruggetreden als directeur van BV1 en dat C nu de enige directeur was.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op het verwijt dat betrokkene met BV1 niet heeft voldaan aan het huurcontract met klaagster van 24 maart 2017, omdat zij is opgehouden met betalen van de huur.

De beoordeling

Betrokkene heeft aangevoerd dat hij tegenover klaagster nooit als accountant maar enkel als directeur is opgetreden. De Accountantskamer gaat hier niet in mee. Een accountant wordt namelijk geacht zijn beroep uit te oefenen wanneer hij een professionele dienst verricht, hieronder valt ook het zakelijk optreden als bestuurder van een vennootschap. Bij het besturen van een onderneming wordt door de accountant namelijk gebruik gemaakt van zijn vakbekwaamheid.

Mede gelet op het verweer van betrokkene dat ook hij was verrast door de gang van zaken, heeft klaagster volgens de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene al bij het aangaan van de huurovereenkomst wist of moest weten dat de huurovereenkomst niet zou worden nagekomen. Nu betrokkene, zoals ook klaagster heeft aangevoerd, heeft geprobeerd te de huurovereenkomst op een of andere wijze voort te zetten en hij bovendien op 23 mei 2017 is teruggetreden als directeur van BV1, is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat betrokkene tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant