Uitspraak: Accountant wordt verweten bewust een onjuist standpunt te hebben ingenomen

De accountant werkt sinds 2017 als zelfstandige. Hij is DGA van naam 4. Naam 4 is statutair directeur van naam 5 B.V., die op haar beurt enig aandeelhouder en statutair directeur is van naam 6 en naam 8.

Appellanten houden door middel van naam 9 50% van de toonderaandelen in naam 10 (een vennootschap naar Zwitsers recht). Ook zijn zij bestuurder van naam 10. In oktober 2007 hebben naam 9 en naam 6 een aandeelhoudersovereenkomst gesloten, waarin zij zijn overeengekomen dat beide partijen 50% aandeelhouder zijn in naam 10.

In 2014 is een conflict gerezen tussen naam 6 en naam 9. Naam 6 heeft appellanten voor de Zwitserse rechter aansprakelijk gesteld voor de schade die zij zou leiden indien naam 9 niet aan de verplichtingen uit de leningovereenkomst zou kunnen voldoen.

De uitspraak van de Accountantskamer

De accountant heeft volgens appellanten in strijd gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels, omdat:

 • de accountant in zijn hoedanigheid van indirect statutair directeur van naam 6 in het kader van een gerechtelijke procedure (financiële) informatie heeft verstrekt over naam 9 aan de rechtbank in Zwitserland die materieel onjuist, onvolledig en misleidend is;
 • de accountant, nadat hem schriftelijk hierom verzocht was, geen maatregelen heeft genomen om de onder a genoemde (financiële) informatie weg te nemen, te beëindigen dan wel te corrigeren, maar daarentegen zelfs een schepje erbovenop gedaan door in Zwitserland strafrechtelijk aangifte tegen appellanten in privé te doen op basis van dezelfde beweringen waarvan hij thans weet dan wel behoort te weten dat deze onjuist, misleidend en incorrect zijn;
 • de accountant een onware verklaring (van 13 januari 2017) heeft opgesteld en ondertekend, deze heeft ingebracht in diverse gerechtelijke procedures in Zwitserland en nogmaals onder ede heeft bevestigd op de zitting bij de rechtbank in Zwitserland op 7 september 2017;
 • de accountant functies combineert die onverenigbaar zijn met de eisen die worden gesteld aan een accountant die objectief en onafhankelijk moet functioneren;
 • de accountant betrokken is bij het opstellen van jaarrekeningen van naam 6 en nooit heeft vastgesteld of deze vennootschap ook daadwerkelijk eigenaar is van haar belangrijkste activa (lees: deelneming naam 10).

De klacht is door de Accountantskamer ongegrond verklaard.

De beoordeling van het geschil in hoger beroep

Appellanten hebben grieven ingediend tegen de ongegrondverklaring door de accountantskamer van de eerste drie klachtonderdelen.

Appellanten stellen ten aanzien van het eerste klachtonderdeel dat de accountant ten onrechte heeft gesteld dat het eigen vermogen van naam 9 gemiddeld 10 miljoen euro negatief was.

Volgens appellanten was deze namelijk gemiddeld 10 miljoen euro positief. Het College ziet niet in dat de accountant bewust onjuiste informatie heeft ingebracht in de rechtszaak. Het College wijst daarbij ook op de omstandigheid dat naam 9 inmiddels in staat van faillissement is verklaard. Ook de ongegrondverklaring van het tweede klachtonderdeel houdt het College in stand. Omdat niet is komen vast te staan dat de accountant in de rechtszaak onjuiste informatie heeft verstrekt, kan van de accountant ook niet worden verwacht dat hij enige maatregelen treft om deze informatie terug te nemen.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel stellen appellanten dat zij zich niet kunnen verenigen met het oordeel van de accountantskamer dat geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die maakt dat betrokkene zich met het oog op de fundamentele beginselen anders had moeten opstellen. Naar de mening van appellanten heeft betrokkene in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels gehandeld door een verklaring af te geven en in gerechtelijke procedures in te brengen, waarvan hij de inhoud niet uit eigen waarneming heeft vastgesteld of gecontroleerd.

Het College ziet geen aanleiding de door betrokkene afgelegde verklaring dat naam 8 de aandelen in naam 10 in het jaar 2005 aan naam 6 heeft overgedragen, gelet op de toelichting die betrokkene dienaangaande heeft gegeven, voor onjuist te houden.

De beslissing

Het College verklaart het hoger beroep ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant