Uitspraak: Accountant wordt verweten partijdig te zijn, Accountantskamer gaat hier niet in mee

Klager is gehuwd geweest met de vrouw. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft betrokkene aangewezen als deskundige voor het geven van een bindend advies over de afwikkeling van het tussen partijen gesloten echtscheidingsconvenant, waarbij de waardering van een onroerende zaak en de vraag aan wie het economisch eigendom daarvan toebehoort centraal stond.

In verband met het persoonlijk faillissement van klager is het onderzoek van betrokkene op 19 mei 2020 stilgelegd.

Op 5 februari 2021 heeft de advocaat van klager een brief aan betrokkene gestuurd, waarin wordt ingegaan op de werkwijze van betrokkene. Naar aanleiding van deze brief heeft betrokkene de bindend adviesopdracht op 17 februari 2021 per direct opgezegd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene heeft de indruk gewekt niet onpartijdig te zijn;
  • betrokkene heeft het onderzoek niet voortvarend uitgevoerd;
  • betrokkene heeft geen urenspecificatie overgelegd.

De beoordeling

Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. Klager heeft onder andere aangegeven dat betrokkene de advocaat van de vrouw kent en de vrouw meer uitstel heeft gekregen. De Accountantskamer gaat hier niet in mee. Het feit dat betrokkene de advocaat van klager kent, wil niet zeggen dat hij partijdig is. Daar komt bij dat betrokkene onweersproken heeft gesteld dat hij tijdens een gesprek op 19 februari 2016 aan de advocaat van klager heeft voorgehouden dat hij de advocaat van de vrouw kende uit eerdere werkzaamheden. Dit vormde toen voor klager geen reden om de opdracht niet aan betrokkene te verstrekken. Voorts blijkt naar het oordeel van de Accountantskamer niet dat de vrouw meer uitstel heeft gekregen voor het indienen van stukken dan klager. Uit niets blijkt namelijk dat klager niet meer uitstel zou hebben gekregen als hij daarom zou hebben gevraagd.

Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond. Klager stelt dat hij meer dan 60.000 euro aan onderzoekskosten heeft gemaakt, terwijl er nog steeds geen bindend advies is gegeven. Hoewel het onderzoek bijzonder lang (bijna vijf jaar) heeft geduurd en betrokkene mogelijk voortvarender had kunnen handelen, is de Accountantskamer van oordeel dat in dit geval geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Betrokkene heeft aangegeven dat de lange looptijd voornamelijk te maken heeft met het toepassen van hoor en wederhoor en met het feit dat hij beide partijen heeft toegestaan na de deadline alsnog aanvullende stukken in te dienen. Hoewel dat laatste niet wenselijk is, kan de Accountantskamer de afweging van betrokkene daarin volgen. Bovendien is de lange duur van het onderzoek naar zeggen van betrokkene voor een deel te wijten aan de opstelling van klager en de vrouw. Als gevolg van hun geschillen en de in verband daarmee gevoerde gerechtelijke procedures heeft het onderzoek verschillende keren langdurig stil gelegen.

Ten slotte is ook het derde klachtonderdeel ongegrond. Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft klager niet aannemelijk gemaakt dat hij betrokkene heeft gevraagd om zijn uren te specificeren, zodat betrokkene niet kan worden verweten dat hij geen urenspecificatie aan klager heeft verstrekt.

De beoordeling

De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant