Uitspraak: Accountant zou verwijtbaar hebben gehandeld bij opstellen jaarrekening

Betrokkene is een accountant en in ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Als accountant in business is hij werkzaam voor een holdingvennootschap, die bestaat uit drie werkmaatschappijen die diensten verlenen aan investeringsfondsen. Die diensten bestaan uit het verzorgen van administratieve dienstverlening, het opmaken van rapportages en jaarrekeningen en voor andere diensten.

Tot 2014 heeft betrokkene werkzaamheden verricht voor een groot aantal cliënten van die werkmaatschappijen. Het ging met name om het verrichten van interne controlewerkzaamheden ten aanzien van de juistheid en de volledigheid van de opgestelde jaarrekeningen.

Vanaf 2014 is voor tweederde van de cliënten werkzaamheden verricht. Sinds 1 januari 2018 is betrokkene lid van het managementteam van de holdingvennootschap.

Klager is medeoprichter van bedrijf X, die 60% van de aandelen hield in een ander. Die ander hield weer 100% aandelen in een ander bedrijf. Het zijn bedrijven waarbij de activiteiten gericht zijn op het op de markt brengen van suikervrije frisdranken in Amerika.

De jaarrekening van bedrijf X is door een ander bedrijf in de hoedanigheid van directie van de vennootschap vastgesteld en gedeponeerd.

De klacht

Betrokkene zou in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels omdat in de jaarrekening 2016 van bedrijf X fouten staan die aan haar kunnen worden verweten. Betrokkene zou hebben nagelaten eenvoudige controlewerkzaamheden uit te voeren. Bij het samenstellen van de jaarrekening 2016 heeft betrokkene nagelaten onderzoek te doen naar het vermeende faillissement van het bedrijf waarin bedrijf X aandelen hield.

Beslissing

Een accountants is onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wab bepaalde en ter zake van enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

Klager heeft een betoog gehouden waaruit moest blijken dat betrokkene betrokken is geweest of had moeten zijn bij het samenstellen van de jaarrekening. De Kamer volgt klager hierin niet. Schriftelijke stukken missen eveneens als een feitelijke onderbouwing. Daardoor is niet gebleken dat sprake is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van betrokkene. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant