Uitspraak: Accountants sjoemelen met controle-informatie

Twee accountants zijn beide ingeschreven in het daartoe bestemde register. Beiden waren werkzaam als openbaar accountant in de controlepraktijk van X. Twee accountants waren als extern accountant en intensief betrokkenen, de tweede accountant was auditpartner. Zij waren verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van 2014 van een holdingmaatschappij. In april 2015 wordt een controleverklaring afgegeven.

De AFM hield in 2015 in het kader van haar doorlopend toezicht onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles. Een onderdeel van het onderzoek zag op de controle van de jaarrekening van de holdingmaatschappij. Dit is in mei 2015 medegedeeld. Na de aankondiging hebben de accountants met betrekking tot de betreffende controle gecorrespondeerd en overleg gevoerd en stukken uitgewisseld met elkaar. De (nadere) vastleggingen zijn deels niet voorzien van een actuele datum.

In verband met het onderzoek werd een inlichtingenvordering ingesteld. Op 1 september 2015 werden de gegevens en bescheiden voor de inlichtingenvordering verstuurd door de twee accountants. Daarbij werd vermeld dat verschillende stukken waren opgevraagd aan lokale accountants en aan de controlecliënt, maar hier geen stukken waren vastgelegd in een dossier.

De klacht

De AFM dient een tuchtzaak in tegen de accountants. De klacht omvat het verwijt dat ten onrechte de indruk is gewekt dat controle-informatie pas na de datum van de controleverklaring was verkregen en vastgelegd, voorafgaand aan die datum al was verkregen en vastgelegd. De controlerend accountant wordt verweten dat onvoldoende controlewerkzaamheden hebben plaatsgevonden om voldoende en geschikte informatie te verkrijgen.

De beoordeling

De kamer acht de klachten op aanzienlijke delen gegrond. De controlerend accountant heeft zich schuldig gemaakt aan serieuze verzuimen in het kader van een wettelijke controle. Betrokkenen hebben gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De kamer acht de accountants schuldig aan het misleiden van de toezichthouder AFM en legt beiden een doorhaling uit de registers van twee maanden op.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant