Uitspraak: Accountantskamer legt geen maatregel op voor onjuist boeken van posten door accountant

Betrokkene is ingeschreven in het daarvoor bestemde register. Hij is tevens vennoot bij een accountantskantoor. Klager en zijn broer zijn beide vennoten van Vof1. De vennootschap bevat een grote hal. In deze hal bevindt zich PostNL Business point, een postkantoor en een lunchroom. Tevens werden postbussen en opslagruimtes verhuurd en werd webshop fulfilment aangeboden. Daar werd door Vof1 een lunchroom gedreven.

Het accountantskantoor is per februari 2017 werkzaamheden gaan verrichten voor Vof1. In de opdrachtbrief worden de volgende werkzaamheden verricht: coderen en verwerken van de financiële administratie, opstellen aangiften omzetbelasting, voeren loonadministratie van medewerkers en het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. De accountantskantoor heeft diverse medewerkers ingezet om deze werkzaamheden te verrichten.

De jaarrekening over 2016 is in februari 2017 opgemaakt. Dit betrof een flinke klus nu de administratie over 2016 niet op orde was. Het contactpersoon van het accountantskantoor was de heer B. De heer B deed de financiële administratie voor Vof1.

Vof1 werd verzocht de informatie over contante uitgaven gesplitst en gespecificeerd aan te leveren. Omdat hier geen gehoor aan werd gegeven, zijn de contante uitgaven zonder onderliggende bronnen geboekt als algemene kosten. De bedoeling hiervan was dat dit later bij het opstellen van de jaarrekening over 2017 verder werd uitgezocht.

In 2017 constateerde betrokkene dat de kasstaten niet aansloten op de grootboekmutaties. Ook sloot het theoretische kassaldo niet aan op het werkelijke saldo. Om deze redenen hebben medewerkers van het accountantskantoor vragen gesteld aan Vof1. Zonder enige onderbouwing heeft Vof1 laten weten dat sprake was van contante mutaties in de salarissen en zou sprake zijn van extra pinopnames door klanten.

Op 18 december 2017 heeft Vof1 laten weten dat zij de administratie bij een ander administratiekantoor wilde onderbrengen, maar dit geen verband hield met onvrede over de dienstverlening. Er werd afgesproken dat de boekhouding over 2017 nog zou worden afgerond. De samenstelwerkzaamheden zouden niet meer worden uitgevoerd.

Het nieuwe administratiekantoor heeft contact opgenomen met betrokkene over de boeking onder ‘overige algemene kosten’. Betrokkene heeft de vragen beantwoord met hetgeen hij wist en verder verwezen naar Vof1.

Op 6 augustus 2018 is betrokkene aansprakelijk gesteld door klager voor het verkeerd boeken van pintransacties. Op 3 september 2018 heeft betrokkene elke vorm van aansprakelijkheid afgewezen. Vof1 besluit zich tot een advocaat te wenden. Deze heeft per brief geschreven dat betrokkene wordt verweten dat hij ernstig tekort is geschoten in de zorgplicht. Daarbij is uitgelegd dat een aantal webshophouders in het pand geen pinautomaat hebben en daarvoor de pinautomaat van Vof1 hebben gebruikt. Dit werd via een contante uitbetaling terugbetaald. Het accountantskantoor wordt gesommeerd de boekhouding aan te passen over 2017.

Klager is van mening dat betrokkene in strijd heeft gehandeld met de geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene zou in het boekjaar 2017 de post ‘contant uitbetaald’ niet correct hebben geboekt. Het gaat om 27.000 euro waardoor Vof1 schade lijdt.

De accountant is onderworpen aan tuchtrechtspraak. Het handelen en/of nalaten moet worden getoetst aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Het betoog van de klager slaagt niet volgens de Accountantskamer. Er bleven vragen komen over de kasstaten die door Vof1 niet of niet eenduidig konden worden beantwoord. Ondanks de instructies bleken er toch onduidelijkheden te blijven bestaan.

Ook wordt verweten dat betrokkene in 2017 niet meer onderzoek heeft gedaan naar de posten die tijdelijk onder ‘overige algemene kosten’ waren geboekt. Dit is onterecht nu klager zelf de beslissing heeft genomen geen gebruik meer te maken van zijn diensten. Alleen de boekhouding mocht worden afgemaakt, het opstellen van de jaarrekening over 2017 behoorde niet meer tot zijn taken.

In het klaagschrift werd verzocht dat betrokkene alsnog de cijfers zou corrigeren en een juiste jaarrekening over 2017 zou opmaken, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Echter, dit is geen maatregel die onder de bevoegdheid van de Accountantskamer valt. Er kan alleen bij gegrondverklaring een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd. Het opdragen van werkzaamheden vallen hier niet onder.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant