Uitspraak: Accountantskantoor heeft geen adviesverantwoordelijkheid bij aanvraag TVL

SN BV heeft een zaak tegen Het Accountantskantoor aangespannen. SN BV had Het Accountantskantoor als accountant ingeschakeld. Zij stelt dat Het Accountantskantoor haar op de mogelijkheid tot het aanvragen van de TVL-subsidie had moeten wijzen en daaromtrent een adviesverantwoordelijkheid had. Dit heeft zij niet gedaan, waardoor SN BV te laat was met de aanvraag.

De inhoud van de overeenkomst van opdracht

Allereerst moet er gekeken worden of er op grond van de overeenkomst een verplichting om te waarschuwen was ontstaan. Daarvoor moet er gekeken worden wat de overeenkomst tussen partijen inhield. De inhoud van de overeenkomst van opdracht wordt in de eerste plaats bepaald door wat tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen over de te verrichten werkzaamheden. De inhoud van de opdracht wordt nader ingevuld door de verplichting van de opdrachtnemer om bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen (zie artikel 7:401 BW).

Voor een accountant houdt dat in dat gehandeld moet worden zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot in het gegeven geval te werk zou zijn gegaan. Wat in het concrete geval de gehoudenheid om als goed opdrachtnemer te handelen meebrengt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Geen adviesverantwoordelijkheid in overeenkomst

Het ging om een zogenoemd “basic package”. Uit de overeenkomst volgt niet dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Het Accountantskantoor zou adviseren. SN BV heeft erop gewezen dat zij Het Accountantskantoor heeft ingeschakeld voor alle financiële aangelegenheden waarmee een MKB-onderneming te maken krijgt. Ook hoort daarbij dat Het Accountantskantoor hen zou bijstaan in ‘voorkomende financiële aangelegenheden’. Dat is niet zo afgesproken. In de tekst van de overeenkomst staat niet dat Het Accountantskantoor een adviesverantwoordelijkheid had.

Er bestond wel een mogelijkheid om de service uit te breiden en bijvoorbeeld advieswerk af te spreken. Van die mogelijkheid heeft SN BV geen gebruik gemaakt. Tot slot bestond er ook geen verplichting vanuit de overheid of vanuit de beroepsorganisatie NBA voor accountants om klanten actief te benaderen.

Spontane adviesverantwoordelijkheid

Ook als de rechtbank uitgaat van de door SN BV aangevoerde omstandigheden, ziet zij niet in dat Het Accountantskantoor buiten de opdracht om een spontane adviesverantwoordelijkheid had. Het Accountantskantoor had op zichzelf kunnen weten dat SN BV mogelijk belang had bij de aanvraag van de TVL-subsidie, maar dat brengt nog niet mee dat Het Accountantskantoor SN BV hierop moest wijzen. Het Accountantskantoor mocht ervan uitgaan dat iedereen van de TVL-mogelijkheid wist. SN BV wist ook daadwerkelijk van het bestaan van de TVL-subsidie, zo is op de zitting gezegd, alleen wist zij niet of ze daarvoor in aanmerking kwam.

Eigen risico van SN BV

De TVL-subsidie is uitgebreid in de media geweest en het is aan SN BV om bij het runnen van haar onderneming kennis te nemen van alle mogelijke relevante overheidsinformatie. De omstandigheid dat de directeur van SN BV niet goed Nederlands spreekt, betekent niet dat zij meer mag verwachten van anderen. Ze moet zelf dat taalprobleem oplossen. Dit komt dus voor risico van SN BV.

Ook telt dat er in het buitenland ook overheidshulpmaatregelen zijn geweest. De uitzonderlijke situatie van de coronapandemie deed zich wereldwijd voor en er waren in verschillende landen maatregelen om de economische gevolgen te verkleinen. Het Accountantskantoor mocht ervan uitgaan dat ook SN BV dat wist en er rustte dan ook geen verplichting op Het Accountantskantoor om eiseres op de hoogte te stellen.

Coronapandemie

Verder is van belang dat SN BV voor de coronapandemie Het Accountantskantoor niet eerder advies heeft gevraagd over overheidsmaatregelen. Dat betekent dat het voor Het Accountantskantoor niet bekend was dat juist SN BV hulp nodig had bij dit soort regelingen. Ook heeft SN BV in 2020 bij Het Accountantskantoor niet geklaagd over de gevolgen van corona voor haar bedrijfsvoering, waardoor Het Accountantskantoor niet werd getriggerd om specifiek SN BV te wijzen op de TVL-subsidie.

Geen tekortkoming van het Accountantskantoor

Het feit dat Het Accountantskantoor een nieuwsbrief heeft verstuurd en zo een deel van haar klantenbestand in algemene zin heeft gewezen op de TVL-subsidie, betekent tot slot niet dat Het Accountantskantoor een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om haar klanten te informeren. Door het versturen van de nieuwsbrief verschuift de verantwoordelijkheid niet. De datavergelijking die Het Accountantskantoor in haar database heeft gedaan is onverplicht geweest en het feit dat SN BV daaruit niet naar boven is gekomen is dan ook geen tekortkoming van Het Accountantskantoor.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelt dat er tussen Het Accountantskantoor en SN BV geen overeengekomen adviesrelatie was. Op grond van de overeenkomst tussen partijen was Het Accountantskantoor niet gehouden om de klant op het bestaan van regelingen, zoals de TVL-subsidie, te wijzen. Er bestond ook geen verplichting vanuit de overheid of vanuit de NBA om klanten actief te benaderen. Ook ziet de rechtbank niet in dat Het Accountantskantoor buiten de opdracht om een spontane adviesverantwoordelijkheid had. Het Accountantskantoor had op zichzelf kunnen weten dat de klant mogelijk belang hadden bij de aanvraag van de TVL -subsidie, maar dat brengt nog niet mee dat Het Accountantskantoor de klant hierop moest wijzen. De vorderingen van SN BV worden dan ook afgewezen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant