Uitspraak: Accountantskantoor moet schadevergoeding betalen voor verkeerd advies

De Rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat een belasting- en accountantskantoor ruim € 145.000 aan schadevergoeding moet betalen vanwege een verkeerd nalatenschap advies. Het kantoor had een beroepsfout gemaakt door de dochter van een overleden klant te adviseren om de nalatenschap van haar vader zuiver te aanvaarden, in plaats van beneficiair. Hierdoor waren overbedelingsschulden over het hoofd gezien.

Schenking

De vader was al enige tijd klant bij het belasting- en accountantskantoor. Hij was getrouwd en om 21 februari 2002 overleed zijn vrouw. De erfdelen van de dochter en zoon werden op 28 december 2004 bij notariële akte vastgesteld en door hen verkregen in de vorm van een vordering op hun vader wegens overbedeling. De vader is later hertrouwd en schonk in een periode van 2019 – 2020, op advies van het kantoor, een totaalbedrag van € 200.000 aan zijn dochter.

Eind 2020 overleed de vader. In zijn testament benoemde hij zijn dochter als enige erfgenaam. Zijn tweede echtgenoot zou bij legaat alle roerende zaken ontvangen, het recht van vruchtgebruik van de echtelijke woning en het recht op een netto-uitkering van € 30.000,- per jaar. Zijn zoon ontving het recht van gebruik en bewoning van een woning. Ook kreeg hij een geldbedrag die de waarde vertegenwoordigde van het legitieme deel dat hij zou ontvangen.

Het kantoor adviseerde op 30 september 2020 telefonisch aan de dochter om de nalatenschap van haar vader zuiver te aanvaarden. Dit advies werd door de dochter opgevolgd. Op 18 december 2020 kwamen de dochter en de tweede echtgenote een vaststellingsovereenkomst overeen met betrekking tot de aan de tweede echtgenote gemaakte legaten.

Naar de rechter

Uiteindelijk is de dochter naar de rechter gestapt. Ze vorderde een schadevergoeding van maar liefst 2 ton van het belasting- en accountantskantoor. De dochter was van mening dat het kantoor een beroepsfout had gemaakt door haar te adviseren de nalatenschap zuiver te aanvaarden. De rechtbank geeft de dochter hierin gelijk.

Het kantoor heeft niet weersproken dat zij wist dat de kindsdelen uit de nalatenschap van de moeder indertijd niet waren uitgekeerd. Dat de vader daardoor aanzienlijke overbedelingsschulden had, wist het kantoor ook. Dit kan worden afgeleid uit bijvoorbeeld een e-mail van iemand van het kantoor van 1 oktober 2013, waarin diegene namelijk schrijft dat de betreffende overbedelingsschuld van de vader aan de broer € 294.286,- netto bedraagt en dat daar nog 6% rente per jaar bovenop komt met ingang van de datum van het overlijden van de moeder.

Vaststaat dat het kantoor haar advies om de nalatenschap zuiver te aanvaarden heeft gebaseerd op de veronderstelling dat de vader op dat moment genoeg vermogen had om de legaten te voldoen. Het kantoor heeft geen rekening gehouden met de overbedelingsschulden en is zij niet nagegaan of deze schulden inmiddels waren voldaan.

Beroepsfout

Het kantoor heeft hierdoor niet gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot. Het kantoor had moeten nagaan of haar veronderstelling klopte dat het vermogen van de vader toereikend was. Nadat dit in orde was mocht pas worden geadviseerd om de nalatenschap zuiver te aanvaarden. Als iemand een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan kan dat namelijk verstrekkende gevolgen hebben.

Partijen zijn het erover eens dat de zuivere aanvaarding van de nalatenschap in dit geval betekent dat de dochter de legaten zoals eerder vermeld, na betaling van de overbedelingsschulden, moet voldoen. Die verplichting zou ze niet hebben gehad als zij de nalatenschap beneficiair had aanvaard. Door een onvoldoende onderzoek heeft het kantoor een onjuist advies gegeven aan de dochter en dit kan gezien worden als een beroepsfout.

Het kantoor is ten opzichte van de dochter toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst van opdracht. De rechtbank berekent vervolgens het financiële nadeel voor de dochter op € 144.191,-. Dit bedrag komt als schade voor vergoeding in aanmerking.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant