Uitspraak: Accountantskantoor schort ten onrechte werkzaamheden op

VanNu is een accountants- en adviesbureau en heeft in opdracht van gedaagde verschillende werkzaamheden voor het bedrijf van gedaagde verricht. Een medewerker van VanNu heeft op 12 augustus 2019 aan gedaagde laten weten dat hij bij het vergelijken van de aangeboden werkzaamheden tegen een vaste prijs en wat ze feitelijk hebben uitgevoerd, tot de vervelende conclusie is gekomen dat de prijs die ze hebben afgesproken voor de vaste werkzaamheden en wat daarbuitenom is gedaan nogal uit de pas lopen.

Op 17 december 2019 heeft gedaagde de opdracht beëindigd. Op 4 februari 2020 heeft VanNu een declaratie naar gedaagde gestuurd van € 3.965,84 voor werkzaamheden over de jaren 2016, 2017 en 2018. Dezelfde dag werd nog een declaratie van € 264,99 gestuurd. Het kantoor zou nog wel de jaarrekening 2019 voor de ondernemer samenstellen. Op 20 maart 2020 heeft VanNu aan gedaagde laten weten dat zij bij het uitblijven van betaling van de declaraties haar werkzaamheden ‘on hold’ zal zetten.

Begin april heeft gedaagde VanNu laten weten dat hij de jaarcijfers 2019 op korte termijn nodig heeft. Op 22 april 2020 heeft VanNu aan gedaagde bericht dat dat zij betaald wil worden voor de diensten die ze geleverd heeft en dat ze ‘niet met grote nauwkeurigheid meer kan specificeren wat er precies is gedaan’ geen reden is om afscheid te nemen van een vordering. Voor wat betreft het ter beschikking stellen van data 2019 beroept VanNu zich op haar retentierecht.

De vordering

VanNu vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 1.915,42.

Het verweer en de tegenvordering

Gedaagde betwist de vordering. Volgens gedaagde geeft VanNu geen duidelijke uitleg over de factuur en toont VanNu niet aan dat zij extra werkzaamheden heeft verricht in opdracht van gedaagde waarvoor hij nog niet heeft betaald.

Gedaagde vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter voor recht verklaart dat de overeenkomst is ontbonden en VanNu veroordeelt tot betaling van € 5.518,81.

De beoordeling

De kantonrechter gaat mee in het verweer van gedaagde. Er bestaan verschillende onduidelijkheden omtrent de facturen van VanNu. Hierdoor concludeert de kantonrechter dat VanNu niet aan haar stelplicht heeft voldaan. De vordering van VanNu wordt afgewezen.

De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van een tekortkoming van VanNu. De opschorting van VanNu ging namelijk niet op omdat zij niet duidelijk heeft gemaakt waarop haar factuur ziet. Gedaagde was dus niet gehouden deze te betalen, zolang VanNu die duidelijkheid niet gaf. Wegens de tekortkoming van VanNu heeft gedaagde de overeenkomst met VanNu gedeeltelijk ontbonden, namelijk voor het deel dat ziet op het samenstellen van de jaarcijfers over 2019. Hij was daartoe bevoegd. De gedeeltelijke ontbinding heeft tot gevolg dat VanNu de reeds ontvangen prestatie ongedaan moet maken. VanNu heeft de kosten voor het samenstellen van de jaarcijfers 2019 zelf begroot op € 2.365,55 inclusief btw. VanNu moet deze kosten dus aan gedaagde terugbetalen. Ook wordt een kleine schadevergoeding toegewezen aan gedaagde.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant