Uitspraak: Accountantskantoor scoort onvoldoende bij kwaliteitstoetsing

Een accountantskantoor is onderworpen aan een reguliere kwaliteitstoetsing, waarbij geconcludeerd wordt dat het kwaliteitssysteem op belangrijke onderdelen onvoldoende scoort. Er bestaat echter wel de mogelijkheid dat het kantoor binnen drie maanden alsnog aan de gestelde eisen kan voldoen door middel van begeleiding.

De Raad voor Toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants heeft afgesproken om het oordeel uit te stellen en een voortgezette kwaliteitstoetsing overeen te komen, die vier maanden na de eerste kwaliteitstoetsing plaatsvindt.

Ondanks herhaalde waarschuwingen blijft accountantskantoor in gebreke

Over meerdere jaren blijkt dat er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en dat opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden vaak ontbreken, terwijl het kantoor geen waarnemingsovereenkomst heeft gesloten. Tot overmaat van ramp zijn ook de samenstellingsdossiers in de cloud verdwenen, waarvan de accountant geen back-up had gemaakt.

Het eindoordeel van de Raad voor Toezicht van de NBA is dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing niet voldoet. Het kantoor krijgt zes weken de tijd om een verbeterplan in te dienen bij de raad. Ondanks diverse aanmaningen laat de accountant een verbeterplan achterwege en worden de monitoringsvragenlijsten niet ingevuld.

Accountant uitgeschreven uit het register na schending fundamentele beginselen

De accountant wordt nogmaals gesommeerd om te reageren en wanneer er geen gehoor wordt gegeven, wordt er een tuchtklacht ingediend. Wanneer de NBA de klacht indient, laat de accountant zich uitschrijven uit het accountantsregister en voert hij geen verweer.

De klacht luidt als volgt: de accountant heeft in strijd gehandeld met de fundamentele beginselen van professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daarnaast heeft de accountant geen verbeterplan ter goedkeuring voorgelegd aan de raad en heeft hij de toegestuurde monitoringsvragenlijst niet ingevuld.

Uitspraak kamer: maatregel van doorhaling en boete op zijn plaats

De klacht is gegrond. Ondanks dat de accountant zich vrijwillig heeft uitgeschreven, kan hij alsnog tuchtrechtelijk worden beoordeeld op zijn gedrag toen hij nog wel in het register stond ingeschreven.

Een accountant moet meewerken aan een periodieke kwaliteitstoetsing op grond van artikel 5 lid 1 van de Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Artikelen 12, 16 en 19 wijzen op het indienen van een verbeterplan binnen de gestelde termijn. Nu de accountant dit niet heeft gedaan, is er sprake van een schending van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook heeft de accountant zich niet gehouden aan de jaarlijkse monitoringsvragenlijst. Dit levert ook een schending op van het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Maatregelen opgelegd aan de accountant

Als maatregel heeft de kamer een doorhaling opgelegd. De accountant kan zich pas na 3 jaar opnieuw laten inschrijven. Deze maatregel is op zijn plaatst nu gedurende langere tijd stelselmatig niet is meegewerkt aan de kwaliteitsbeoordeling en zich heeft onttrokken aan toezicht. Het gaat hier om serieuze tekortkomingen en de accountant was al herhaaldelijk berispt. Dat de accountant zich vrijwillig heeft uitgeschreven is geen omstandigheid waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de maatregel. Door het jarenlang ontduiken van kwaliteitsregels heeft de accountant jarenlang financieel voordeel gehad. Hiervoor wordt een boete van 8.000 euro opgelegd.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant