Uitspraak: Accountantskantoor wint rechtszaak over onbetaald gebleven facturen

Eiseres, een accountants- en belastingadvieskantoor, heeft in opdracht en voor rekening van Garant financiële, administratieve en belasting technische werkzaamheden verricht. Garant exploiteert een autobedrijf.

Garant is met eiseres overeengekomen dat maandelijks een voorschotfactuur van 750 euro wordt gezonden naar Garant. Eind 2016 is wat onduidelijkheid ontstaan omtrent deze wijze van factureren. Daarom heeft eiseres besloten vanaf 2017 een factuur te sturen voor de verrichtte werkzaamheden.

Op 24 april 2018 heeft eiseres Garant een overzicht van openstaande declaraties van 2017 voor een bedrag van € 11.698,28 exclusief rente toegestuurd. Nog geen maand later biedt eiseres Garant dat zij tegen finale kwijting 7.500 euro kan voldoen.

De openstaande declaraties voor 2017 zijn onbetaald gebleven.

De vordering

Eiseres vordert dat de kantonrechter Garant veroordeelt om aan eiseres te betalen een bedrag van 17.241,75 euro. Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat Garant haar verplichting tot betaling niet is nagekomen.

Het verweer en de tegenvordering

Garant betwist de vordering. Hij erkent dat de declaraties onbetaald zijn gebleven, maar voert aan dat hij deze (grotendeels) kan verrekenen met voorschotten die hij in 2016 heeft betaald.

Garant vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter eiseres veroordeelt tot betaling van 245.787,84 euro aan schadevergoeding en 4.071,98 euro aan gemaakte kosten.

De beoordeling

De kantonrechter stelt vast dat een totaalbedrag van 11.698,28 euro onbetaald is gebleven. Garant heeft niet aangegeven voor welke werkzaamheden eiseres te veel heeft gerekend. Het verweer van Garant met verrekening slaagt evenmin. Uit de door eiseres overgelegde declaratie blijkt dat de betaalde voorschotten van Garant al zijn verrekend met werkzaamheden verricht in 2016. De declaraties van eiseres zijn inderdaad onvoldoende gespecificeerd, zo merkt de kantonrechter op. Dit ontslaat Garant echter niet van haar betalingsverplichting.

De kantonrechter oordeelt dat de vordering van eiseres tot betaling van de openstaande declaraties voor een bedrag van 11.698,28 euro toewijsbaar is. Omdat Garant de gevorderde rente van 12% tot 12 oktober 2020 niet heeft betwist, is de vordering voor dat deel (€ 4.651,49) ook toewijsbaar. Datzelfde geldt voor de gevorderde rente van 12% vanaf 12 oktober 2020 over een bedrag van € 11.698,28.

Met betrekking tot de tegenvordering is de kantonrechter van oordeel dat deze onvoldoende is onderbouwd.

De beslissing

De kantonrechter veroordeelt Garant tot betaling aan eiseres van 17.241,75 euro.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant